Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Georg Drachmann FRA: Holger Henrik Herholdt Drachmann (1869-07-27)

Rønned. 27de Juli 1869.

Kjære Fader!

Tak for Dit Brev. Jeg fik det først iforgaas ved min Ankomst til Byen, hvoraf igjen følger at jeg først nu sender Dig den anmodede Kvittering, hvilket rimeligvis igjen har til Følge at jeg først næste Postdag faaer de lovede Hjelpetropper. Jeg lever imidlertid, saalænge min Lomme befinder sig ilde, stadigt à conto hos min skikkelige Gjæstgiver, der endogsaa sidder Model for mig paa en Brændestabel i Sydvest s. 96 og Regnkappe. Mine Maaltider har jeg indskrænket til eet fast midt om Dagen, og et tvivlsomt om Aftenen, dels forat vænne mig til Nøisomhed, og dels forat tage Revanche for en uheldig Finantsoperation, der var baseret paa Nomadesystemet, men hvorved jeg kun blev afklædt af mere end cultiverede Fiskere og Bønder, naar de skulde seile eller kjøre for mig.

Forresten er jeg stadig virksom og bestandig i en mere detaillerende Retning, saaledes at jeg nu har kastet mig udelukkende over en Baadehavn hernedenunder Bakkerne og paa ganske smaa Stumper Lærred aflurer Fiskergarn, Sildekurve, Trillebører, Fiskerkoner etc. deres Smaafinesser. Ifølge Opfordring fra Oldermanden for Leiet, er jeg ogsaa begyndt at anvende den varmeste Tid paa Dagen, hvor jeg ellers hvilede, til at „gjøre et Par Skilderier“ af hans Baade, der maaske (men vist alligevel meget tvivlsomt) vil indbringe mig noget til Hjælp til de Lommepenge, jeg med al min Philosophie, dog nødigt undværer naar Talen er om Anskaffelsen af de Smaafornødenheder, ved hvis Savn man ellers føler sig saa underligt „sat paa Ration“.

Paa en vis Maade bliver jo desværre min Correspondance kun en Takken for det Tilsendte og en Anmodning om nye Levering, omtrent som Præstegaardssønnerne i Hovedstaden mod tilsendt Naturalforpleining. Jeg tillader mig ikkedestomindre at erindre Dig om noget hvid Farve og glat Lærred, hvilke Raastoffer jeg blot kan trøste Dig med at Du skal faae remitteret som bearbeidede Fabricata.

De hjerteligste Hilsner til Eder Alle
fra
Din hengivne Søn
Holger D.

At jeg for Tegninger, udførte til Prof. Drachmanns Skrift: „Gymnastik for den kvindelige Ungdom“, har modtaget 50 R, bevidnes herved.

Bornholm, Juli d. 25’ 1869.

Holger Drachmann.

Til
Hr. Boghandler G. E. C. Gad.

Kjøbenhavn.