Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Georg Drachmann FRA: Holger Henrik Herholdt Drachmann (1876-05-16)

Pension Rudolfo.
Via della Scala.
16 Mai. 76.
Firenze.

Kære Fader.

Jeg har dennegang uheldigvis at mælde Dig om min Sygdom. Sygdom er det vigtigste for Øieblikket i Italien. Jeg blev syg saagodtsom umiddelbart efter Afreisen fra Venezia * . I Bologna laa jeg 3 Døgn. Her i Firenze kom jeg først under Lægebehandling af en ung dansk, en Dr. Gamél, der har taget sig meget smukt af mig. I Begyndelsen var det Hovedet og en haardnakket Obstruction sammen med Feber og Søvnløshed. Da Obstruct. blev hævet, klaredes Hovedet lidt, men nu fulgte store rheumatiske Lidelser, som Dr. G. stadig maatte mildne ved Morphiumindsprt. Nu er Rheumatismen hævet tildels og Bedring stillet i Udsigt.

Jeg formaar kun saaledes sammentrængt at skrive over mig selv dennegang. Jeg haaber at næste skal vise mig noget bedre. Min Mathed og Kraftesløshed er for stor til at jeg kan faa andet frem end det faktiske.

Jeg har faaet „Skræk i Blodet“ for Italiens Klimat dette Foraar og deler denne Skræk med 60000 Reisende, der er paa Flugt hjem sydfra især. Jeg er jo lykkelig og vel undgaaet Tyfusen, der iaar har krævet et saa stort Kontingent blandt Skandinaverne. Saasnart jeg har klaret denne Historie fra mig, gaar jeg uopholdelig til Tyrol. Det har regnet nu paa 14de Dag.

Vil Du endelig skaffe mig at vide, om det Anckerske Legat kan, med særlige Forhold for Øie, udbetales førend Terminen naar Stipendiaten er i Italien. Dette er af Vigtighed for mig at faa at vide, da jeg saa snart som muligt vil gøre Brug af en saadan Tilladelse.

Vil Du, men uden at allarmere Vilhl., underrette hende herom; tillige af mine Venner underrette skriftligt Hr. Ahlier Hegaard jun. Møntergade 26, og Hr. Cand. Otto Borchsenius, Nørrevold 32, 3 Sal om at al Korrespondance foreløbig er indstillet. Jeg hverken kan læse tilsendte Breve eiheller afsende nogen.

s. 138 Mit Hoved er ved disse faa Linier allerede saa svimmelt og mine Tanker saa spredte, at jeg akkurat kan slutte med
en hjertelig Hilsen og et Kys til min kære Datter ....

Holger.

Fraraad Alle og Enhver i Din Praxis Italiereiser iaar.