Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Georg Drachmann FRA: Holger Henrik Herholdt Drachmann (1877-03-14)

Esrom
P.
Fredensborg.
14 Marts. 77.

Kære Fa’r.

Jeg haaber at Du har modtaget et Expl. af „Tannhäuser“, som jeg bad Hegel sende Dig, samt at Du og Familien vil have lidt Fornøielse af dens Læsning. Hvis ingen hindrende Omstændigheder til den Tid skulde træde imellem, haaber jeg, at det inden ret mange Aar skal være lykkedes mine Evner og mine Kræfter at have gjort ryddeligt omkring mig paa Parnasset. Mit næste Arbeide bliver versificeret helt igennem. Hertil fordres Ro, og den har jeg paa Esrom. Hvorledes en saadan „rolig“ Mand sér ud, vil maaske medfølgende Billede kunne vise Dig. Meddel mig ved Leilighed, hvad man i Din Bekendtskabskreds mener om Bogen. Det er dog altid interessantere at høre, end Dagbladskritik. Hils min lille Datter, og vær selv, med Clara og hele Suiten venligst hilset af

Din hengivne
Holger Dr.