Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Georg Drachmann FRA: Holger Henrik Herholdt Drachmann (1878-02-28)

Malmø,
d 28 Febr. 78.

Kære Fader.

Jeg modtog Dit Brev i Paris, just som jeg stod ved Afrejsen. Forholdene hjemme, der havde udviklet sig hurtigere end jeg selv havde tænkt, kaldte mig hjem. Du siger, at Dit Brev var „trøstesløst“. Maaske og maaske ikke. Jeg vil i ethvert Fald stedse beholde det i Erindring som kærlige Ord fra en Fader, der har sin Søns Bedste for Øje. Forskellen mellem os er blot den, som jeg har skrevet paa Titelbladet i min Bog, der indeholder de bedste af mine tilbagelagte Ungdoms Poesier. Du er den ældre, usvækkede Kæmper, der føler Dig træt henimod Livets Aften. Jeg er endnu den unge Kraft; „Kæmpen“, som vor fælles Ven Victor Rydberg kalder mig. Nuvel, jeg befinder mig her paa Rejsen op til denne fortræffelige Mand, ved hvis Blad, Handels & Sjøfartstidningen, Sverigs rigeste Avis, jeg ønsker at knyttes medens jeg er i Frankrig. Jeg betrygger min materielle Stilling i alle Henseender, thi — Kære Fader og Ven — i dette Øjeblik bliver Fru Polly Thalbitzer skilt fra sin Mand i Kbhv, for derpaa at følge mig til Frankrig med vort Barn.

Blot disse Linjer foreløbig. Jeg har handlet som en Mand af Ære og Stolthed vilde handle, og som jeg tror at Du vilde handle, om Du havde været i Din Søns Sted. Der er bleven tilbudt min tilk. Hustru Tilgivelse og Forglemmelse af Alt fra hendes Mands Side, ja selv den foreløbige Pleje og Opdragelse af det spæde Barn under mit Navn ude paa Gaarden, ifald hun vilde blive i sin Stilling som Ægtefælle. s. 177 Det er et stort Tilbud fra en krænket Ægtemands Side, men selvfølgelig et Tilbud, som stiller den Mands Ære og Stolthed i Skygge, der modtager det. Det er et fristende Tilbud, forsaavidt som det er den „nemmeste“ Maade for en „Elsker“ at rehabilitere et Kærlighedsforhold, og endda maaske i de Flestes Øjne at staa som en nogenlunde fri Mand. Mit Svar, der nøje var overtænkt ved to Døgns Jernbanekørsel, var kun det eneste: Skilsmisse og Bortrejse!

Jeg venter ved min Tilbagekomst hertil (efterat have sluttet en fordelagtig Kontrakt i Gøteborg som fransk Correspondent ved Handels & Sjöfartstidningen og efterat have sikret mig Forfatterhonorar og Ret overfor en svensk Forlægger for den Roman, der nu begyndes i Ude og Hjemme) nærmere Oplysninger fra Kbhv om to Dage.

Indtil da: Farvel, og tro mig Din stedse
oprigtigt hengivne og trofaste Søn
Holger Dr.