Danmarks Breve

LIDT OM TEXTBEHANDLINGEN Brevenes ...

s. 259 LIDT OM TEXTBEHANDLINGEN

Brevenes Text er i alt Væsentligt gengivet som den foreligger. Saaledes er Holgers Retskrivning og Tegnsætning gennemgaaende bevaret. Ligegyldige Skrivefejl, hvoraf der forøvrigt er yderst faa, er stiltiende rettede; ogsaa er et Interpunktionstegn nu og da tilføiet, hvor dets Fraværelse aabenbart beroede paa Uagtsomhed og gjorde Texten utydelig. Vanskeligheder ved Læsningen har saa at sige aldrig foreligget uden i rene Ubetydeligheder (Forkortelser o. desl.).

I Brev Nr. 2 er nogle Bogstaver bortfaldne ved Opklipningen af Brevet, der var lukket uden Konvolut; de er supplerede indenfor [ ], og hvor dette ikke har kunnet gøres, er der sat Tegnet [....]. I de sjeldne Tilfælde, hvor en Udstregning foreligger og de udstregede Ord er medtagne, er de sat mellem 〚 〛 (se Brev Nr. 21). Hvor et Ord er udfaldet (se f. Ex. S. 23), er det suppleret i .

Udeladelser, foretagne af Udgiveren, er betegnede ved Prikker: ...., eller, hvor der er Tale om længere Stykker, ved Streger: - - - - - - - . Tilføielser af Udgiveren i Texten er sat med Kursiv mellem [ ].

Alle Holgers Breve til Fader har foreligget i Original, og Korrekturen er læst efter Originalen. Af Brevene Nr. 16—20 samt af Digtet S. 45 har derimod kun en Afskrift staaet til Raadighed, saaledes at Texten her i Smaating er mindre paalidelig. Som Følge af at Korrekturen til Tider er læst af min Hustru alene, til Tider af os begge i Forening, kan der være kommet nogen Uligelighed i Behandlingen af visse Bagateller, som i at rette forkerte Stavemaader i Originalerne (Attelier for Atelier o. l.).

I Chr. Hansens Erindringer (S. 193 ff.), hvoraf Originalen har foreligget under Korrekturen, er Texten behandlet lidt friere end i Brevene, idet der er rettet, hvor Forfatteren maatte antages selv at have villet rette, hvis han havde kunnet besørge Udgivelsen. Det dreier sig dog mest om Smaa-Normaliseringer i Skrivemaade, — S. 201, L. 6 staar i Ms.: „Om Motiverne hertil kender jeg ikke“; her er „Om“ slettet.

Af Steder i Brevene, hvor der virkelig kan være Tvivl om Læsemaaden, har jeg kun noteret eet, S. 78 L. 9 f., hvor Originalen utvivlsomt har: rører en Penslen paa et Stykke Lærred“. Formodentlig skal der enten staa: „en Pensel“ eller: „Penslen“ (uden ,,en“); men da Rettelsen er usikker, og den overleverede Text ikke helt umulig, er denne bevaret.

(A. B. D.)

17

s. 260