Danmarks Breve

Fire Breve til The Times

Brevudgiver:
Peter Martin Orla Lehmann, 1810-1870

Tekst før brevene

BREV TIL: Delane, John Thadeus; FRA: Lehmann, Peter Martin Orla; (1848-04-13)
Hr. Redaktør! Min Herre, de veed, at et aabenbart Oprør er udbrudt i de to Hertugdømmer Slesvig og Holsten, der høre til det danske Monarki. En oprørsk Regering er bleven dannet og tiltager sig alle Suverænitetsrettigheder; Love ophæves og nye gives; offentlige Embedsmænd afsætte

BREV TIL: Delane, John Thadeus; FRA: Lehmann, Peter Martin Orla; (1848-04-15)
Min Herre! I mit forrige Brev sagde jeg, at det danske Folk er fuldkomment tilfreds med sin Konge og sin Regering, og at alle Tydsklands Ønsker og Begjeringer hvad Holsten angaaer allerede ere blevne lovede og ville blive beredvilligt opfyldte. Disse Lande, som nu trues af Krigens Ødelægge

BREV TIL: Delane, John Thadeus; FRA: Lehmann, Peter Martin Orla; (1848-04-20)
Min Herre, til det Omrids af vort danske Spørgsmaal, som jeg har havt den Ære at meddele Dem, haaber jeg, at De vil tillade mig at føie nogle Bemærkninger angaaende Spørgsmaalets Stilling med Hensyn til det øvrige Europa. Angaaende Retten kan der ikke være nogen Tvivl i Sagen, Tv

BREV TIL: Delane, John Thadeus; FRA: Lehmann, Peter Martin Orla; (1848-04-21)
Min Herre, vil Europa tillade, at Preussen og dets uordtydske Forbundsfæller angribe Danmark og kæmpe for et Oprør, som de selv have næret? Om Kongen af Preussen ogsaa har Grund til at ønske visse Ting glemte af ham selv og Andre, skal Europa derfor tillade ham at opnaae denne Hensigt ved