Danmarks Breve

Breve fra en Skriftefader

Brevudgiver:
Arne Einar Christiansen, 1861-1939
Udgivelsessted:
KØbenhavn

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Koldby, Erik; FRA: Thurøe, Andreas; (1920-05-16)
TIL PROVST ERIK KOLDBY 16.5.1920 . Kære Uen. Megen Tak for dit Brev. Skønt en Universitetsprofessor vel ikke bør tage platte Ord i sin Mund, tør jeg ikke fragaa, at din Meddelelse gjorde mig fuldstændig paf. Og samtidig blev vort Samv

BREV TIL: Koldby, Axel; FRA: Thurøe, Andreas; (1927-02-13)
TIL STUD. JUR. AXEL KOLDBY 13.2.1927 . Kære Axel. Jeg var slet ikke tilfreds med Dig, da Du gik fra mig igaar Aftes. Dit Ansigt havde det samme nedslagne Udtryk, som da Du kom. Den Fortrolighed, Du viste mig, havde ikke lettet dit Hje

BREV TIL: Abildgaard, Sine; FRA: Thurøe, Andreas; (1928-05-06)
TIL FRØKEN SINE ABILDGAARD Alderdomshjemmet 6.5.1928 . Kare Abildgaard. Jeg blev meget rørt, da jeg læste Deres Brev til mig, og sandelig alt andet end vred — hvor kunde De dog tro det?

BREV TIL: Thurøe, Christian; FRA: Thurøe, Andreas; (1932-11-11)
TIL SOGNEPRÆST CHRISTIAN THURØE Sal 11.11.1932 . Kære Christian. Jeg skriver til Dig under Indtryk af en længere Samtale med din Fader, eller rettere af en Enetale, hvor maaske endda min Taushed var d

BREV TIL: Thurøe, Andreas; FRA: Thurøe, Andreas; (1934-07-10)
TIL STUDENT ANDREAS THURØE Løkken 10.7.1934 Kære Andreas. Det er et meget forvirret Brev, Du har sendt mig, skønt Fakta er tydelige nok. Du kalder mig det fornuftigste Medlem af Familien

BREV TIL: Bille, Herluf; FRA: Thurøe, Andreas; (1934-09-03)
TIL ARKITEKTEN HR. HERLUF BILLE 3.9.1934 . Kære Hr. Arkitekt. Deres Besøg i Gaar blev altfor kort. Vi maatte nøjes med Tankestreger, uden at faa Tid til at sætte Punktum — meget imod min Vilje. — Gid Pokker havde de Konsistorie-Møder!

BREV TIL: Jonsen, Erna; FRA: Thurøe, Andreas; (1935-03-02)
TIL FRK. CAND. MAG. ERNA JONSEN 2.3.1935 . Kære Frk. Jonsen. Disse Par Ord for at meddele Dem, at jeg har modtaget Deres Afhandling tillige med Deres venlige Brev. Manuskriptet var heldigvis affattet i en saa smuk maskinskrevet Form,

BREV TIL: Brun, Holger; FRA: Thurøe, Andreas; (1935-05-10)
TIL HR. MAGISTER HOLGER BRUN 10.5.1935 . Kære Brun. De har Ret. Jeg havde igaar Aftes kun en Anelse om de skarpe Ord, der faldt mellem Dem og Dr. Jessen i en Krog af mit Biblioteksværelse, medens vi andre i Stuen ved Siden af lyttede

BREV TIL: Thurøe, Sofie; FRA: Thurøe, Andreas; (1935-08-17)
TIL FRØKEN SOFIE THURØE Hellerup 17.8.1935 . Kære Sofie. Du er dog et snurrigt Fruentimmer. Lad mig til Bevis for denne Paastand antegne nogle Data. Da din Fader døde i Krigsaarene, efterlod han Dig e

BREV TIL: Gram, Klaus; FRA: Thurøe, Andreas; (1935-12-12)
TIL GAARDEJER KLAUS GRAM Møgeltønder 12.12.1935 . Kære Svoger. Tak for dit lange Brev. Jeg beklager ligesaa meget som Du, at jeg paa Grund af Gigtens Forbandelse neppe efter vanlig Skik vil kunne tilb

BREV TIL: Schubin, Leo; FRA: Thurøe, Andreas; (1936-02-01)
TIL HR. DR. PHIL. LEO SCHUBIN 1.2.1936 . Kære Dr. Schubin. De har skaffet mig en søvnløs Nat. Jeg fortsatte vor Samtale længe, efter at De var gaaet, i stadig Tumlen med de samme Tanker og Synspunkter, som vi Aftenen igennem havde gen

BREV TIL: Krogh, Johannes; FRA: Thurøe, Andreas; (1937-02-07)
TIL PROFESSOR JOHANNES KROGH Rønne 7.2.1937 . Kære Ven. Der er næsten hengaaet en hel Maaned, siden jeg modtog dit sidste Brev. Jeg har maattet sunde mig paa det. Jeg havde strax lidt svært ved at for

BREV TIL: ukendt FRA: Thurøe, Andreas;
TIL MINE EFTERLADTE BLANDT SLÆGT OG VENNER Jeg har idag talt meget fortroligt og indgaaende med min Læge, og han har tilraadet mig imorgen tidlig at lade mig indlægge paa Rigshospitalet for at blive underkastet en Operation for den Blærelidelse, de