Danmarks Breve

Feltmarchal Grev Moltkes Breve fra Rusland

Brevudgiver:
Helmut Moltke
Udgivelsessted:
Kjøbenhavn

Tekst før brevene

BREV TIL: ukendt FRA: Moltke, Helmut von; (1856-08-15)
Peterhof , den 15de August 1856 . Saaledes som Vejret var, da vi gik fra Berlin, kunde vi gjøre sikker Regning paa at faa en slem Overrejse, og — den gik ganske fortræffelig. Min Blyants Depeche fra Swinemünde har du forhaabenlig allerede faaet i Onsdags. Dér havde den stærke Bl

BREV TIL: ukendt FRA: Moltke, Helmut von; (1856-08-16)
Lørdag den 16de August, Det vidtløftige Slot Peterhof, som blev bygget af Peter I og udvidet af hans Datter Elisabeth, staar ligesom St. James Palladset egentlig kun til Stads. I vidtløftige Parkanlæg ligge rundt omkring Slottet de Villaer og Landsteder, som

BREV TIL: ukendt FRA: Moltke, Helmut von; (1856-08-17)
Søndag den 17de August . Idag var der Messe i Peterhofs Pavillon, og hele Hoffet bivaanede den. I Forsamlingssalen traf jeg Severin. „J’ai vu Madame de Moltke à Berlin, plus belle et plus gracieuse que jamais, et sa belle mère, qui avait l’air d’être sa soeur“. Kl. 12 k

BREV TIL: ukendt FRA: Moltke, Helmut von; (1856-08-18)
Mandag den 18de August . I Formiddags gjorde vi en Udflugt tilvogns i Omegnen. Kejser Nikolaus har gjort overordenlig meget for Peterhof. Først har han anlagt fyrretyve Mile Chaussée i alle Retninger, dernæst har han ved at udgrave store og skjønne Vandbassiner nogenlunde lagt Te

BREV TIL: ukendt FRA: Moltke, Helmut von; (1856-08-19)
Tirsdag den 19de August . Vi sejlede idag til Kronstadt, og Storfyrst Constantin var selv vor Fører, hvilket var særdeles interessant og lærerigt, thi for det Første forstaar han sig paa Tingene, og dernæst var han aldeles aabenhjertig. Man gjør overhovedet ikke nogen Hemmelighed

BREV TIL: ukendt FRA: Moltke, Helmut von; (1856-08-20)
Petersborg . Onsdag den 20de August . Det var en kold Regndag med Blæst, og vort Dampskib brugte to Timer for at komme igjennem den utallige Mængde sorte og hvide Tønder, som betegne det smalle, bugtede Farvand, og naa Nevaens Munding. Da den stærke Østenvind havde drevet Vandet

BREV TIL: ukendt FRA: Moltke, Helmut von; (1856-08-21)
Torsdag den 21 de August . Imorges tidlig stormede Østenvinden, det var koldt, men Solen skinnede klart og smukt, hvad der altid gjør et oplivende Indtryk, og som nu lokkede mig til mit Vindu for at nyde Udsigten. Nevaen er en prægtig, majestætisk, langsomt flydende Strøm. Dens V

BREV TIL: ukendt FRA: Moltke, Helmut von; (1856-08-22)
Fredag den 22de August . Det er Gudskelov igjen blevet klar Luft, men det er koldt og blæser. Ligeoverfor min Bolig paa den anden Side af Strømmen hæver sig paa en ensom lille Ø Paulsfæstningen med sine høje Mure og Granittinder. Den danner en bastionær Femkant med fors

BREV TIL: ukendt FRA: Moltke, Helmut von; (1856-08-23)
Lørdag den 23de August . Regnvejr. I Formiddags skrev jeg, og derpaa var jeg i Gostinoy Dwor, et stort toetages Karavanserai med overhvælvede Gange og isolerede hvælvede Rum, hvori Kiøbmændene opbevare og falbyde deres Varer. Ingen Ild maa tændes her, kun en af Lamperne under Hel

BREV TIL: ukendt FRA: Moltke, Helmut von; (1856-08-24)
Søndag den 24de August . Vor Udflugt idag gik til Bjergakademiet, hvor man viste os de i prægtige Sale opstillede Bjergværksmodeller og en Samling meget smukke Mineralier, Ædelstene og Perler, blandt Andet den største Guldklump, som hidtil er fundet, og som er 150,000 Rubler værd

BREV TIL: ukendt FRA: Moltke, Helmut von; (1856-08-25)
Mandag den 25de August . Da Brevet af 24de August endnu er dateret fra St. Petersborg og dette af 25de allerede fra Moskou, skjøndt Rejsen mellem de to Byer varede 22 Timer, saa maa det antages, at dette Brev tildels er skrevet efter Optegnelser undervejs, hvortil Grev Moltke da under samm

BREV TIL: ukendt FRA: Moltke, Helmut von; (1856-08-28)
Torsdag den 28de August . Moskou antager, at Kejseren ikke er her endnu! Vel er der Nogle, som paastaa, at han fra igaar har opholdt sig paa det en Mils Vej herfra liggende Slot Petrowskoj, hvor han holder Hof og mønstrer 100,000 Gardere, men det er hans Inkognito, officielt er h

BREV TIL: ukendt FRA: Moltke, Helmut von; (1856-08-29)
Moskou den 29de August . En entrée joyeuse, ved hvilken Herrer og Damer i stiveste Puds tilbagelægge en Mil i Glaskaret eller tilhest, medens en halv Million Tilskuere vente paa Tribuner og Gader, medens Gejstligheden i fuld Ornat gaar Toget imøde med Kors og de hellige Kar, og h

BREV TIL: ukendt FRA: Moltke, Helmut von; (1856-08-30)
Løverdag den 30te August, Stor Vagtparade for Kejseren i Kremls Gaard. Derefter Rytterforestillinger. Om Aftenen fransk Skuespil.

BREV TIL: ukendt FRA: Moltke, Helmut von; (1856-08-31)
Søndag den 31te August . Vi kjørte idag til den hellige Dimitri Donskojs Kloster, en fuldstændig Fæstning med krenelerede Mure og Taarne. Kirken er ret smuk, meget høj og usædvanlig lys. Den med drevet Guld og Billeder i en Højde af omtrent hundrede Fod bedækkede Ikonostase er af

BREV TIL: ukendt FRA: Moltke, Helmut von; (1856-09-01)
Mandag den 1ste September . Inat har det frosset, og man har flyttet Orangerierne ind i Drivhusene. Jeg har ladet lægge lidt i min kæmpemæssige Ovn, thi i Værelserne er der kun syv Graders Varme; du véd, hvor meget jeg afskyer denne Temperatur. Kl. 12 kjørte vi til Petr

BREV TIL: ukendt FRA: Moltke, Helmut von; (1856-09-02)
Tirsdag den 2den September . Dagen idag er gaaet hen med Præsentationer. Hele corps diplomatique blev forestillet for Prinsen. Grev Morny, Fyrst Esterhazy, Lord Granville og Prinsen af Ligne som Ambassadeurer, derpaa Gesandterne med deres Attachés, Alle mødte med prægtige Ekvipag

BREV TIL: ukendt FRA: Moltke, Helmut von; (1856-09-03)
Onsdag den 3die September . Allerede Kl. 6 imorges kjørte vi afsted i fem firspændte Vogne. Det var den smukkeste varme Dag, vi endnu have havt i Rusland. Egnen er ganske smuk og veldyrket. Paa nogle Marker staa endnu Rug, Havre og Boghvede, paa andre er Vintersæden all

BREV TIL: ukendt FRA: Moltke, Helmut von; (1856-09-04)
Torsdag den 4de September . Til Kur hos den østerrigske Ambassadeur, Fyrst Esterhazy, der har indrettet sig meget fornemt. En saadan Bolig koster her 20,000 Sølvrubler paa sex Uger. Vi traf Fyrst Schwarzenberg, Apponyi, Chotek og mange andre østerrigske Herrer. En Udflu

BREV TIL: ukendt FRA: Moltke, Helmut von; (1856-09-05)
Fredag den 5te September . Kl. 9 til den røde Plads, det rummelige Torv, der paa Sydsiden er omgivet af den høje Kreml-Mur. Oprindelig dannede dette Torv Fæstningens Glacis, og det gamle Czarpalladses Tinder og Taarne skue ogsaa truende ned paa det. Men senere nedsatte Kjøbmænden

BREV TIL: ukendt FRA: Moltke, Helmut von; (1856-09-06)
Lørdag den 6te September . Prinsen modtog idag halvtreds til tredsindstyve forskjellige Fyrster af Grusien, Mingrelien, Kurdistan, Tartariet, Mongoliet, Kaukasien, Tscherkessien, Dagestan osv., Alle i Nationaldragt, prydede med Guld og Ædelstene, persiske Huer og rige Vaaben.

BREV TIL: ukendt FRA: Moltke, Helmut von; (1856-09-07)
Søndag den 7de September . Himmelen begunstigede denne Festdag med det skjønneste Vejr. Allerede Klokken syv var Staden ligesom folketom, thi Alle vare strømmede mod Kreml, hvis Porte skulde lukkes ved den Tid; for os stode de endnu aabne Klokken otte. Vi traf i Majestæ

BREV TIL: ukendt FRA: Moltke, Helmut von; (1856-09-08)
Mandag den 8de September . Klokken 10 var der Vagtparade paa Kreml og om Aftenen Polonaise-Bal i Paladsets prægtig oplyste Sale. Damerne mødte Alle med Slæb. Der kunde vel være nogle tusinde Gjæster. Foruden de rige militære Uniformer saa’ man Orientalerne i deres ejendommelige D

BREV TIL: ukendt FRA: Moltke, Helmut von; (1856-09-09)
Tirsdag den 9de September . I Formiddags Klokken elleve var der Militærkur, de store Sale vare helt opfyldte med Officerer i Galauniformer. Den russiske Hær tæller 8,000 Generaler, iberegnet de afskedigede. Nogle hundrede vare vistnok tilstede. Kejseren har alene 180 Ge

BREV TIL: ukendt FRA: Moltke, Helmut von; (1856-09-10)
Onsdag den 10de September . Bidende kold Blæst og Støv. Overværet en Koncert af det kejserlige Domkor.

BREV TIL: ukendt FRA: Moltke, Helmut von; (1856-09-11)
Torsdag den 11te September . Kejserens Navnedag; Hoffets Herrer og Damer og Officerskorpset forsamlet i Kreml, Alle i højeste Gala. Herskaberne gik i Procession gjennem Salene til Messe i Slotskapellet. Derefter havde vi Afskedsaudients hos Kejseren, som tog en meget venlig Afske

BREV TIL: ukendt FRA: Moltke, Helmut von; (1856-09-12)
Fredag den 12te September . Afrejse. Det regner. Klokken 12 kom Kejseren fer at afhente Prinsen til den store Infanterimanøvre ved Petrowskoj. Thermometret stod nær ved Frysepunktet, og en Storm piskede os Regnen i Ansigtet. Tropperne vadede i Dynd og i det store Følge paa mer en