Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Helmut von Moltke (1856-09-01)

Mandag den 1ste September.

Inat har det frosset, og man har flyttet Orangerierne ind i Drivhusene. Jeg har ladet lægge lidt i min kæmpemæssige Ovn, thi i Værelserne er der kun syv Graders Varme; du véd, hvor meget jeg afskyer denne Temperatur.

Kl. 12 kjørte vi til Petrowskoi, hvor der var stor Revue. Tropperne stode opstillede i sex Træfninger, og Kejseren red med sit uhyre Følge langs Fronten af hver. Der var ved Forbimarchen (Roder og Regimenter vel talte): 63,560 Mand Infanteri, 9,740 Mand Kavalleri og 1,700 Artillerister med 136 Stykker Skyts, tilsammen 75,000 Mand, nemlig Gardekorpset og en Division af Grenadérkorpset. Havde disse Tropper været opmarcherede i Linie, vilde de nøjagtig have indtaget en Længde af en tysk Mil. Men de stode i respektive s. 107 Bataillons- og Regimentskolonner, og dog var det et ganske antageligt Stykke Vej.

Kejserinden var i et Telt, forbi hvilket der derpaa blev marcheret: Infanteriet i Bataillonskolonne, Kavalleriet med Eskadrons- og Artilleriet med Batterifront. Alligevel varede det halvtredie Time. Det var en bidende Blæst, som bedækkede os med Støv, Noget de broderede Uniformer ikke ville have godt af. Efter endt Forbimarche havde Kavalleriets Regimentskolonner sat sig ved Siden af hverandre og dannede alligevel en Linie paa 2000 Skridts Længde, ligeoverfor Tilskuerne, i en Afstand fra disse paa 800 Skridt. Kejseren red frem, og paa hans Kommando satte denne Masse paa næsten 10,000 Heste afsted i Galop og gjorde en kort Attaque til tæt foran os, hvor der blev gjort Holdt.

At Tropperne efter saa lange Marcher kunde rykke ud med næsten fuld Krigsstyrke, havde jeg neppe anset for muligt.

Hver Dag er der nu Marchalstaffel paa Kreml og derpaa Skuespil. Idag blev det ved en Ildebrand ødelagte og nu paany opførte Operahus aabnet for første Gang; det har ganske samme Bredde som Operahuset i Berlin, ikke fuld saa stor Dybde, men det er meget s. 108 højere og har sex Etager Loger over hverandre, Hele Salen er hvid med megen Forgyldning og med røde Drapperier. Den kejserlige Loge i Midten er rummelig og rigt udstyret, derimod er Loftet saa tarvelig dekoreret, at jeg troede, det ikke var færdigt. Scenen er meget rummelig, men Dekorationer og Belysning kun maadelig. Moskou har endnu ikke faaet sit Gasværk, der er Mangel paa Stenkul, hvoraf der vel findes righoldige Aflejringer, men hundrede Mile herfra.

Man gav »Puritanerne« af Bellini med Lablache og Madame Bosio.