Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Helmut von Moltke (1856-09-08)

Mandag den 8de September.

Klokken 10 var der Vagtparade paa Kreml og om Aftenen Polonaise-Bal i Paladsets prægtig oplyste Sale. Damerne mødte Alle med Slæb. Der kunde vel være nogle tusinde Gjæster. Foruden de rige militære Uniformer saa’ man Orientalerne i deres ejendommelige Dragt, hvad der gav Festen en ejendommelig Karakter, ellers ligne jo alle saadanne Baller hverandre overalt.

I Andreassalen laa Regalierne paa et Bord, og Enhver kunde i umiddelbar Nærhed bese disse Skatte. I et Selskab af saa mange og saa forskjellige Gjæster er det ikke sædvanligt, jeg saa’ endogsaa Nogle berøre Gjenstandene.

Kejseren aabnede Ballet med sin Moder, dansede derpaa med Kejserinden, Storfyrstinderne, Ambassadricerne osv.; jeg antager han har tilbagelagt i det mindste et Par Werster.

s. 151 Klokken elleve var Alt forbi; jeg var heldig nok til at finde min Vogn og kjørte hjem gjennem den illuminerede By.

Illuminationen bliver i Mangel af Gas frembragt alene ved Tællelys. I London anvender man kun Gas, og alle Huse blive forsynede med provisoriske Ledninger. Her er Lyset naturligvis langt mindre intensivt men meget ejendommeligt. I Perspektivkasser ser man saadanne Billeder, hvor de arkitektoniske Linier ere betegnede ved Naalestik, hvorigjennem Lyset skinner. Netop saadan saa’ Husene og Paladserne ud her. Naturligvis havde man særlig betænkt de Bygninger, som Kejseren faar at se. Den Gaard, gjennem hvilken man kjører op, og som omgives af Arsenalet og Senatspaladset, straalede klart som Dagen. Fra den store Terrasse foran Georgssalen var Synet prægtigt.

De skjønne Bygninger paa den anden Side af Moskou straalede med utallige Lys, og endnu i det Fjerne hævede enkelte oplyste Kupler og Taarne sig frem over Husenes Masse. Ejendommeligst saa’ Wassili- Blajennoj ud, denne sælsomme Kirke paa den røde Plads. Dens mange Kupler vare bedækkede med Lys, som lod dens mærkelige Omrids s. 152 træde endnu skarpere frem. Men Lampelyset er for svagt til at lade de brogede Farver træde tydeligt frem, oplyst med bengalske Flammer maatte Kirken tage sig feagtig ud. Skjønnest saa’ dog egentlig Kreml selv ud, betragtet paa Afstand. De mange høje Taarne og meget smukt oplyste hvide Mure havde en feagtig Virkning. Ingen Vind forstyrrede Illuminationen, Aftenen var fuldstændig rolig og tillige mild. Overhovedet er Alt gaaet meget heldigt til Dato.