Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Helmut von Moltke (1856-09-12)

Fredag den 12te September.

Afrejse. Det regner. Klokken 12 kom Kejseren fer at afhente Prinsen til den store Infanterimanøvre ved Petrowskoj. Thermometret stod nær ved Frysepunktet, og en Storm piskede os Regnen i Ansigtet. Tropperne vadede i Dynd og i det store Følge paa mer end 100 Personer tilhest bleve Epauletter, broderede Uniformer og Stjerner bedækkede med Jord. Efter fire Timers Forløb vendte vi tilbage, gjennemblødte til Skindet og stive af Kulde.

Efter Dineren blev der endnu aflagt Afskeds- besøg. Kejseren besøgte Prinsen; han bar preussisk Generalsuniform og den sorte Ørns Baand. Vi modtoge ham i Gala, og han talte nogle venlige Ord med Enhver. Umiddelbart derefter kjørte Prinsen til Kejseren.

s. 158 Derpaa var vi om Aftenen endnu i Theatret og hos nogle Bekjendte for at sige Farvel, og Klokken 12 gik Afrejsen for sig i fire firspændige Vogne og en Rustvogn.

Det regnede og stormede i en bitterlig Kulde næsten uafbrudt i 24 Timer. Landet er meget trist og øde. Sjælden ser man Menneskeboliger, mest Skov og udyrkede Flader. Paa Poststationerne er der sørget for Levnetsmidler.

Feltjægeren, som kjørte i Forvejen, sørgede for Kaffe, The og Middagsmad, hvilken sidste først blev indtagen Klokken syv om Aftenen. Hestene stode overalt parate og bleve spændte for i to til tre Minutter. Saa gik det afsted igjen, mest i Galop. I Gjennemsnit kjøre vi to Mil i Timen men ofte mere.

Paa den tredie Dag gik min Vogn i Stykker og maatte to Timer i Smedien. Jeg satte mig tilligemed Heinz ind i Rustvognen. For at indhente Prinsen fik vi endnu et Forspand af to Heste, og afsted gik det i susende Galop. Men da vi kom til en Bivej, drejede Forløberne ind ad deres Landsby til, Jamtschik’en kunde ikke holde dem, Vognen svingede ned ad Skraaningen paa en sex Fod høj Dæmning og laa næste Øjeblik med Hjulene s. 159 i Vejret. Vi kom Alle fra det uden væsentlig Skade. „Semliaki“ (Landsmænd)! raabte Kuskene og snart vare ogsaa nogle skjæggede Russere ved Haanden for først at aflæsse Vognen, dernæst med Bomme og Løftestænger at faa den rejst og endelig at læsse den igjen. De brave Folk vare glade og forundrede over at se deres Tjenstvillighed belønnet med et Par Rubler.

I det Hele have vi sat 2000 Heste i Bevægelse for at komme til Warschau, hvor vi ankom Kl. 3 om Morgenen og bleve modtagne paa denne ubekvemme Tid af Autoriteterne i Gala. Derpaa tilbagelagde vi endnu i 24 Timer 120 Mile paa Jernbanen. I det Hele have vi i 5 Dage og 6 Nætter (med Undtagelse af 2 Timers Søvn i Warschau) ikke været af Klæderne.