Danmarks Breve

Breve fra Italien skrevne i Aarene 1828 og 1829

Brevudgiver:
Carl Henrik Lorenzen, 1807-1859
Udgivelsessted:
Kjøbenhavn

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-07-03)
Fraskati den 3 Juli 1828 . I en Locanda tæt ved Porten. Der har længe været vor Hensigt, at tage ud paa Landet. Sommeren tegner til at blive usædvanlig hed; idetmindste er Heden nu for os Nordboer saa trykkende, at det lumre Rom med den usunde Luft over og mellem alle de gamle o

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-07-04)
Villa Aldobrandini , den 4 Juli . Sildig som jeg hjem og vaagnede imorges, endnu førend det gryede ad Dag. Siden stod jeg et Øieblik i Vinduet og ledte efter Rom. Alle de mangfoldige store Masser smeltede nu sammen; kun Pederskirken med sin Kuppel kneisede stolt og kunde tydelig

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-07-05)
Den 5 Juli . En smal og steil Vei fører sra Byen forbi vor Villa og til Tuskulum. Jeg traadte i Formiddags fra den store Jernport ud paa samme, og vilde gaae mig en lille Tour, da jeg havde siddet fra den tidlige Morgenstund af. Et Par Capucinermunke fra det nærliggende Kloster k

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-07-08)
Den 8 Juli . Den omtalte Villa Rufinella er et fyrsteligt Sommerpalais i den nyere italienske Stiil, har tilhørt Lucian Buonaparte, og eies nu af Kongen af Sardinien. Selve Bygningen og de nærmeste Omgivelser røbe megen Smag; dertil kommer endnu en udmærket Beliggenhed, saa mig s

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-07-10)
Den 10 Juli . Med Vetturinen modtog jeg idag en Mængde Bøger, hvoriblandt Goldonis og Machiavellis Skrifter, samt Romanis Udgave af Dante, en kjær Erindring fra en af mine romerske Bekjendte. Det har længe været min Hensigt ret fra Grunden af at studere det Sprog, der er blevet m

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-07-13)
Den 13 Juli . En af mine Bekjendte, en ung Maler Port fra Hamborg, kom igaar Aftes hertil, for at tage Afsked med os, da han om føie Tid agter at tiltræde Hjemreisen. Vi havde en fornøielig Aften sammen nede hos B.’s, og kom først sildig hjem, hvorpå« der blev redt Seng i en Fart

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-07-14)
Den 14 Juli . Natur og Kunst, talløse Minder om forsvundne Tiders Kraft og Storhed, og Øieblikkets Tryllemagt virke i Forening til at gjennemryste Nordboens Hjerte, naar han kommer ned fra Alperne og betræder Sandselighedens og Nydelsens store Tempel. Hvad han kun i enkelte Øiebl

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-07-16)
Den 16 Juli . Henimod Aften, kort efterat Solen var sunken ned i Havet, og dens sidste mørke Purpurskjær glødede paa de fjerne Bjerge, lukkede jeg som sædvanligt Bogen og lod Pennen hvile. Først var jeg nede hos B’s, som vare kjørte til Albano. Derfra gik jeg op til Capuzinerklos

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-07-18)
Den 18 Juli . Efterat have tilbragt en munter Aften hos min Padrone, blev jeg fulgt hjem af de to Sødskende. Det var sildigt, men Natten var saa deilig, at jeg ikke kunde beqvemme mig til at offre saa mange Timer til Søvnguden. Jeg hentede derfor Nøglen hos Guardaroben og ilede n

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-07-20)
Den 20 Juli . Ogsaa det danske Tungemaal begynder nu at lyde her i Bjergene. Nede i Kaffehuset, hvor jeg undertiden converserer lidt om Aftenen ved et Glas Limonvand eller en Kop Frugtiis, har det tidt saaret min nationale Stolthed, at jeg ikke kunde høre nogle af de gamle vante

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-07-23)
Den 23 Juli . Ganske udmattet af en mødig Eftermiddagstour, griber jegPennen, for efter gammel Skik at optegne Dagens Begivenheder. Morpheus faaer da at blive lidt længer end sædvanlig. En Times Tid efterat jeg havde spiist, sad jeg just med Niebuhr foran mig, og et bet

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-07-28)
Den 28 Juli . At Klimatet kan have Indflydelse paa Menneskets religiøse Sindelag, og som en Følge heraf ved Siden af andre Omstændigheder ogsaa betinge Maaden, hvorpaa de dannelystne Dødelige udvikle et givet simpelt Stof, og gjøre det næsten ukjendeligt, ihvorvel ei mindre tække

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-08-02)
Den 2 August . Jeg har fundet et skjult og hyggeligt Sted I Haven, som Morgensolen ikke kan trænge ind til. Naar man følger Vandrenden, der leder Bækken ned til Springvandene i Gaarden, fra Terrasse til anden, kommer man omsider op til etslags Grotte, hvor den kunstige Kilde væld

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-08-05)
Den 5 August . Imorges tidlig holdt B. og jeg paa vore Ӕsler udenfor Osteriet i Rocca di Papa. Nogle unge Geistlige sadde paa Bænken ved Døren og drak deres Kaffe; inde i Værelset blev der feiet og gjort ryddeligt. Vi bandt Dyrene ved Dørstolpen, sagde god Morgen og lode bringe K

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-08-07)
Den 7 August . Den forventede Udgravning i det gamle Tuskulums Ruiner begyndte endelig imorges tidlig. Da jeg havde en Deel at bestille, iblandt andet ogsaa nogle Breve at skrive, kom jeg først derop henad Eftermiddagen. Folkene vare isærd med at aabne et Columbarium, ikke langt

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-08-09)
Den 9 August . Omtrent halvveis imellem Castel Gandolfo og Nemi findes inde i Skoven en fri Plads, hvor flere Veie støde sammen. Til Venstre er der et Kildevæld, med etslags Sarcophag under, tæt overskygget og paa begge Sider begroet med Mos og Slyngplanter. En halvnøgen Dreng sa

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-08-12)
Den 12 August . Nede i Byen boer en engelsk Familie, hvor T. og jeg pleie at komme nogle Gange om Ugen. For længere Tid siden ankom deres Søn hertil, en ung Søofficeer, som jeg snart gjorde Bekjendtskab med, da han var en munter, vakker Gut, og jevnlig besøgte mig. Paa vore Spads

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-08-16)
Den 16 August . Størstedelen af forrige Nat tilbragte B. og jeg under Guds frie Himmel, og det i et Selskab, som man kun her i Syden kan være det bekjendt. Jgaar Aftes sadde vi netop hændelsesviis nede i vort Osteri ved en Foliette god Viin, og havde just spiist vor Aftensmad, hv

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-08-18)
Castel Gaudalfo , den 18 August . Jaften ankom jeg her til Byen t Selskab med to unge Euglændere, som havde indbudt mig til en lille antiqvarisk Giro i Omegnen af Marino og Albano. Det er dannede vakkre Mennesker, med en levende Sands for Naturen, og usædvanlig Interesse for de

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-08-22)
Palestrina , d. 22 August . Veb at fortsætte min Dagbog eller Brevsamling, hvad Du vil kalde den, seer jeg, at det sidste Brev er skrevet i Castel Gandolfo. I de tre mellemliggende Dage har jeg ikke seet meget til Berden, en sildig Aftengang eller en kort Morgentour undtagne. De

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-08-27)
Fraskati , den 27 August . For nogle Uger siden flyttede T. op i vor Villa. Han beboer et lille Bærelse ved Siden af mig, og da Gangen gaaer forbi begge Dørene, have vi nemt ved at komme sammen. Han er mig en hjertelig, trofast Ven og et sjelden herligt Menneske. Jeg skylder ham

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-09-08)
Monte Cavo , hos Passionisterne d. 2 September . Det var et yndigt Veir, da jeg i Eftermiddags steg til Hest og red op til Rocca di Papa. I to samfulde Maaneder havde jeg været saa heldig at kunne streife omkring i Egnen; men det havde endnu aldrig truffet sig saaledes, at der u

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-09-03)
Unden Dags Formiddag. Jeg er her endnu og har sat mig hen for at skrive. Den rene blaae Himmel skinner ind i mit svale Bærelse, som vender ud imod Haven; for et Øieblik siden ophørte Sangen nede i Kirken. Hele Morgenen har jeg gaaet og klattret omkring, for at oplede gamle Tiders

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-09-10)
Fraskati , den 10 September . Imorges sad jeg alt tidlig under Madonnabilledet paa Banken hiinsides Grottaferratas Mølle, hvor Beien gaaer forbi til Marino. Der skulde være eu stor Fest og tillige et betydeligt Marked ved Klosteret, og man havde raadet mig ikke at forsømme det.

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-09-12)
Den 12 September . Mit Liv gaaer sin vante, rolige Gang, fra Arbeide til Hvile, og tilbage igjen. Hvad jeg derfor har at meddele Dig, maa Du ansee for Episoder, der ikke staae i et bestemt Sammenhæng med Hovedsagen. Kunde det more Dig, at faae en fuldstændig Oversigt over hver en

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-09-15)
Den 15 September . Det gamle Tuskulums Ruiner ere nu gjennemrodede saa mange Gange, at jeg næsten kjender hver enkelt Steendynge. Ikke destomindre traf jeg i Gaar Aftes paa en af de nordvestlige Skrænter en rigtignok ubetydelig, men ganske mærkelig antiqvarisk Nyhed, nemlig et ga

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-09-20)
Den 20 September . Nu da vort Ophold her t Egnen begynder at lakke ad Enden, have vi faaet en ny Forlystelse, som jeg ikke troede fandt Sted i de mindre italienske Kjøbstæder. For en otte Dages Tid siden ankom her til Byen et lille Skuespillerselskab, een af de omvankende Trupper

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-09-26)
Den 26 Septbr . Førend jeg lægger mig, en lille Beskrivelse over en antiqvarisk Udflugt, som foretoges i Eftermiddags. T. er taget til Nom og bliver borte til iovermorgen. Det havde længe været min Agt at besøge Monte Algido, det eneste Punkt her i Bjergene foruden Velletri, som

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-10-03)
D. 3. October . Dette Brev bliver da det sidste. De mange løse Ark ligge nu adspredte paa Bordet og vente kun paa, at dette bliver færdigt, for at bindes sammen til en Pakke. Jeg har ikke isinde at løsne den for det første; hvad jeg her har tænkt, seet og oplevet, danner et saa l

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-10-14)
Tivoli den 14 October 1828 . Det er egentlig ved et Tilfælde, at jeg atter har forladt det gamle Roms Mure, for at tilbringe nogle faa Dage mellem de sabinske Bjerge. Der er heller ingen Grund for os til at skifte Opholdssted, ligesom for tre Maaneder siden. Luften er nu reen og

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-10-15)
Den 15 October . Dagen har været ganske god og lærerig, da vi have seet en Deel af Byen og den nærmeste Omegn, men den foregaaende Nat var afskyelig, idetmindste en Deel deraf; en Times Tid efter Midnat, efter at jeg var falden i en dyb og vederqvægende Søvn, kom der et stærkt Vi

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-10-16)
Klosteret St. Cosimato , den 16 October . Det er nu anden Gang, at Omstandighederne have nødt mig til at opslaae min Bopæl i et Kloster. Imidlertid bør man paaskjønne Munkenes Gjæstfrihed, de behandle den Reisende med Velvillie og nøies istedetfor Betaling med alle mulige Nyhede

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-10-17)
Subiaco , den 17 Octbr . Det er længe siden, at jeg har udstaaet saa mange Fatalia, det vil sige, den første Halvdeel af Dagen; den anden har imod Forventning bødet paa alle hine Møisommeligheder, som følge af Sult og en brændende Hede. Men det er en Fodtour, og Auspicierne til

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-10-18)
Den 18 Octbr . Imorges sov jeg lidt vel længe. Der var kommen en saadan Træthed over mig, at Solen alt havde staaet i flere Timer paa mine Vinduer, inden den sik mig vækket. En Bekjendt t Nom havde været saa god at medgive mig et Anbefalingsbrev til en herværende Proprietair, som

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-10-19)
Den 19 Octbr., om Formiddagen . Det er umuligt at komme afsted. Hele Horizonten er overtrukken med sorte Skyer, og det regner hvert Øieblik, saa at Gaden svømmer i Vand. Du kan forestille Dig, hvor kjedeligt det er at sidde her lænkebunden til sit Kammer, uden Bøger og fornuftige

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-10-19)
Samme Dags Aften i Civitella. Efter megen Umage er det endelig lykkedes mig at naae op til denne Ørnerede, træt, vaad og forsvedt, hvilke Fatalia jeg nu vil beskrive Dig, siden jeg har været saa heldig at komme under Tag, hos gode Folk, hvor man ikke savner Hjemmet. I Middags, da

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-10-20)
Den 20 October, henimod Middag . Værten har Ret, det er en ussel lille By. De faa Hytter trænge sig sammen paa en Plet, som omgives af golde Klipper, er udsat for alslags Veir og Vind i denne betydelige Høide og har ikke engang taaleligt Vand; idetmindste er det daarligt nede i K

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-10-22)
Rom den 22 October . En stor Deel as denne Dag kan jeg anvende til at fortælle Dig Fortsættelsen af min Reise fra Civitella; Du skal siden erfare, hvorfor jeg blev nødt til at afbryde min regelmæssige Dagbog. Min Formodning, at Sir Vincenzo ikke vilde tage imod Betaling, var gans

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-12-27)
Albano den 27 December 1828 . Med en god Bekjendt fra Palazzo Cafarelli paa Capitolet har Din Ven nu isinde at gjøre en lille Udflugt til Volskerbjergene. Vinteren har ikke indfundet sig endnu ; Luften har hidindtil i det Hele taget været klar og mild, og ene ved de nøgne Løvtræe

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-12-28)
Cora , den 28 Decbr . Atter i et daarligt Logis, men hos gode gamle Folk, der opbyde Alt for at gjøre os det taaleligt. Jeg vil prøve, om det gaaer an at skrive paa det vaklende Bord, siden jeg dog engang har begyndt at skrive og beskrive. Vi havde forsynet os med en Anbefaling

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-12-28)
Efter Bordet, som man siger. Vi ere dog blevne mætte, og Vinen gaaer nok an, saa at jeg har forlangt en Foliette til og spidset Pennen. Da vi imorges forlode Albano, stod Maanen endnu paa Himlen. Det lod til at have frosset lidt om Natten, at dømme efter enkelte tynde Riimfnug. V

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1828-12-29)
Den 29 December . Ligefra den tidlige Morgen have vi været omkring og seet, hvad der var at see, baade her og i Norba. For en Times Tid siden, i Mørkningen, kom vi hjem og opsøgte igjen vort Chambre garnie fra igaar, som heldigviis endnu ikke var bortleiet. Føreren, som hentede o

BREV TIL: ukendt FRA: Lorenzen, Carl Henrik; (1829-03-20)
Pompeji , den 20 Marts 1829 . — — — Hele denne Uge, lige fra i Søndags, havde Vesuv været meget urolig; om Dagen svævede en høi og mørk Dampsky t Pinieform over Toppen, og om Aftenen, saasnart det blev mørkt, begyndte dens nederste Deel at gløde, formodentlig af Gjenskinnet fra