Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Carl Henrik Lorenzen (1828-12-28)

Cora, den 28 Decbr.

Atter i et daarligt Logis, men hos gode gamle Folk, der opbyde Alt for at gjøre os det taaleligt. Jeg vil prøve, om det gaaer an at skrive paa det vaklende Bord, siden jeg dog engang har begyndt at skrive og beskrive. Vi havde forsynet os med en Anbefaling til en af Byens Honoratiores, men da der næste Dag skulde være Bryllup i Huset, var man ifærd med at gjøre reent, og kunde med den bedste Villie ikke modtage os. Lige ved Siden af boer en Grev T., som de henviste os til. Jeg paatog mig det Hverv at bede ham om et Natteleie, og blev behandlet med megen Høflighed; imidlertid var hans Locale saa indskrænket i Forhold til hans talrige Familie og en Deel Gjæster, som han havde hos sig, at det vilde have været meget udelicat at tage imod hans Tilbud. Det lod til at være en vakker Familie. De bad mig hente min Ven og tilbringe Aftenen hos dem, hvilken Indbydelse jeg afslog, da vi skulle tidligt op imorgen; nu fortryde vi begge to denne Vægring, thi det lille Loftkammer, hvor Konen har sat et Bord og to Stole op og redt et Leie af Halm, er grumme usselt, og lidt Æggemad sætter hun i dette Øieblik paa Bordet i selvsamme sorte Pande, som hun nylig har taget fra Ilden. Vinen og Brødet synes ogsaa kun at være daarligt.