Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Georg Ludvig Manthey FRA: Hans Christian Ørsted (1800-07-29)

Til Samme.
Kjøbenhavn, den 29de Juli.

Det er meget rimeligt, at jeg ikke erholder Professor Aasheims Plads, da Bugge har tilbudt sig at Iæse over den mathematiske Deel af Physiken, og man venter efter Abildgaards Hjemkomst for at spørge ham, om han vil læse over ben chemiske. Hvem man vil overlade det, man egentligst kan kalde Physik, nemlig den egentlig philosophiske Naturlære, saavelsom Læren om Elektricitet og Magnetisme, hvilken ikke hører til nogen af hine Dele, derpaa synes man ei at have tænkt. Man har sagt mig, at det var muligt, at der blev oprettet en Professur i Pharmacien, ved Leilighed af den nærværende Vakants i det medicinske Fakultet; maaskee jeg erholder denne. Becker vil ikke læse i Sommer og har derfor fordret Dispensation; men Konsistorium har erklæret sig imod ham. En af hans Grunde var, at Sommerens Hede ikke tillod ham at gjøre chemiske Forsøg derved.

Med Høiagtelse og Venskab.
H. C. Ørsted.

1*