Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Georg Ludvig Manthey FRA: Hans Christian Ørsted (1800-10-28)

Til Professor Mauthey.
Kjøbenhavn, den 28de Oktober 1800.

Min Befordring skal, efter Moldenhawers Sigende, være vis; men min Udenlandsreise haaber jeg desuagtet at kunne tiltræde. Jeg troer, at jeg før igjen frasagde mig mit Embede end opgav denne. Jeg veed af Deres Brev til Fruen, at De vedbliver at sørge for, at jeg med al mulig Nytte kan reise til Paris, og for denne Tjeneste er jeg Dem virkelig mere forbunden end for den, De vilde gjøre mig, hvis jeg blev hjemme, ved at forskaffe mig Lektoratet. Jøvrigt kan jeg ikke beskrive Dem, hvormeget Deres fortsatte Venskab og Omhu for min Lykke glæder og rører mig. Jeg veed Intet, hvorved jeg kunde erstatte det; men jeg veed, at min inderlige Følelse af Taknemmelighed er Dem, der altid har viist mig det uegennyttigste Venskab, nok.

Til Slutning maa jeg endnu bede Dem, at De uden Tilbagehold vil tilskrive mig alle de Erindringer, Tvivl, ja selv Bebreidelser, der maatte ligge Dem paa Hjerte, jeg kan forsikkre Dem, at der er Ingen, der mindre tager saadant for s. 8 Fornærmelse end jeg, skjøndt der maaskee Ingen gives, de kunde være mindre ligegyldige. Jeg vil ansee det for et sandt Beviis paa Deres Venskab, naar De reent ud siger mig Deres Mening om, naar jeg har feilet, eller De i det mindste formoder det. Efter Omstændighederne kan De deraf vente en frimodig Tilstaaelse eller Modsigelse og altid den nøiagtigste Oplysning, jeg kan give.

Med Høiagtelse og Venskab
H. C. Ørsted.