Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Georg Ludvig Manthey FRA: Hans Christian Ørsted (1800-11-11)

Til Samme.
Kjøbenhavn, den 11te November 1800.

Jeg har nu opnaaet mit Ønske, at blive Adjunkt ved Universitetet. Hertugen sendte i Løverdags 8 Dage Bud til mig, at jeg skulde komme til ham, hvorved han lod mig vide, at jeg var forestillet til at blive Adjunkt, og for et Par Dage siden har det staaet i Kollegialtidenden. Hertugen synes nu at være mindre indtaget imod mig end før og sagde mig, at han haabede af mine Talenter, at det ikke skulde vare længe, inden jeg kom videre. Jeg troer tildeels ogsaa at kunne takke Dem noget for denne Forandring i hans Tanker om mig. Jeg er nu forpligtet til at holde et collegium publicum, og hertil agter jeg at vælge de chemiske Præparater, som anvendes hos os i Medicinen. Jeg haaber, at dette kun skal koste mig liden Forberedelse, da jeg ikke kan være forpligtet til at gjøre Experimenter derved, saasom det hverken betales mig af Regjeringen, som ingen Løn giver mig, eller af Tilhørerne. Denne Forelæsning skal desuden kun holdes to Timer om Ugen Endnu kunde jeg ogsaa være tilbøielig til at holde et collegium s. 9 privatissim: hver Søndag for Pharmaceuter. Hertil vilde jeg vælge udvalgte Stykker af Pharmacien, der enten kunde oplyses ved nye Opdagelser og tjene til at udrydde meget almindelige Fordomme, eller afgjøre, hvilken af flere Tillavningsmaader der var bedst skikket til at fremstille et eller andet Medikament. I sidste Hensigt vilde jeg lade to eller flere af Tilhørerne paatage sig hver sin Præparation i det Laboratorium, hvor vi samledes, og Udfaldet af disse Forsøg skulde da give mig Anledning til adskillige Oplysninger. Da jeg her bestandigen havde det frie Valg, kunde jeg ikke behøve megen mere Tid dertil, end Forelæsningen selv medtog. Dog indseer jeg fuldt vel, at det ikke vil koste mig liden Anstrængelse at udføre dette, og at det vil nøde mig til at rive mig løs fra de faa Adspredelser, jeg før har havt.

Hilsen og Venskab.
H. C. Ørsted.