Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Georg Ludvig Manthey FRA: Hans Christian Ørsted (1800-12-09)

Til Samme.
Kjøbenhavn den 9de December 1800.

De forundrer Dem over, at jeg har paataget mig saa mange Arbeider i Anledning af Adjunkturen. De formodermaaskee, at jeg enten maa ødelægge mig selv ved overordentlige Anstrængelser. for at udføre alle mine Forretninger vel, eller ved Mangel af Flid bestride dem slet. Jeg nægter ikke, at det synes et særdeles vovet Foretagende at forbinde Forberedelsen til 3 Forelæsninger med en Mængde andre Forretninger, og det paa en Tid, da jeg endnu ei ret er vant til det offentlige Foredrag; men dette tilsyneladende Kæmpearbeide befindes ikke saa meget betydende, naar man betragter det noget nøiere.

s. 10 Forelæsningerne paa det chirurgiske Akademi ere dem, som koste mig nogen særdeles Umage, deels fordi Greens Grundrids allerede er en temmelig udførlig Lærebog, saa at den, der skal læse over den, ret maa gjøre sig Flid for at sige noget mere end det, der allerede er sagt ganske tydeligt i Bogen, uden dog at forfalde til altfor stor Vidtløftighed. Desuden gives der meget i den speciellere Chemi, jeg der maa foredrage, der fordrer et mere omhyggeligt Studium end det, jeg hidindtil har anvendt derpaa, hvorfor jeg paany maa gjennemtænke det; jeg vinder derved rigtignok uendeligt i Kundskab, men ikke uden langt større Anstræmgelse end den, jeg sædvantig bruger at anvende i Studeringer. Forelæsningen over de pharmaceutiske Præparater, som jeg holder offentlig, koster mig derimod meget mindre Umage; thi jeg holder den kun 2 Timer ugentlig, nemlig Onsdag og Løverdag fra 12 til 1. Derved har jeg de øvrige Søgnedage fri. Desuden ere de fleste Gjenstande, jeg der har at afhandle, særdeles vel bekjendte, ja over en Deel af dem har jeg allerede læst paa det chirurgiske Akademi først hvorfor disse Forelæsninger ikke udfordre over en Times Forberedelse. Søndagsforelæsningen holdes over selvvalgte praktiske pharmaceutiske Gjenstande, og hertil tager jeg saadanne, hvori nye Opdagelser have Indflydelse, og som ere mig vel bekjendte. Forsøgene gjør jeg sjældent i Forveien, fordi jeg enten allerede for en Tid siden har gjort dem, eller fordi jeg overlader dem til en eller anden af Tilhørerne, som har bedet om Leilighed til at øve sig.

Høiagtelse og Venskab.
H. C. Ørsted.