Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Georg Ludvig Manthey FRA: Hans Christian Ørsted (1801-03-31)

Til Samme.
Kjøbenhavn den 31te Marts 1801.

Da Fruen uden Tvivl meddeler dem Efterretning om vor krigeriske Forfatning, saa troer jeg at kunne indskrænke s. 15 mig til et Par Omstændigheder. Der gives for nærværenbe Tid ikkun Faa, selv blandt de Embedsmænd, som ellers ikke kunne forlade deres Poster, der ei have ladet sig indskrive til et eller andet Korps, især tii et Korps af Studerende, som fører Navn af Kronprindsens Livkorps. Til dette Korps har jeg ogsaa ladet mig indskrive, dog blot i den Hensigt at lære Exercitsen, erholde Vaaben og vide, hvorhen jeg hører, ifald en høi Nød, hvilken dog ikke er at befrygte, skulde fordre, at Ingen unddrog sig fra Stadens Forsvar. Jeg har derimod besluttet aldeles ingen Tjeneste at gjøre uden for Byen eller paa anden Maade paatage mig Forretninger, hvorved jeg kunde hindres fra at udøve Pligter, som jeg har paa Deres Vegne. Jeg bivaaner heller ikke Exerceerøvelserne i Almindelighed, men tager derimod Privatinformation hjemme.

Mine Forelæsninger ved Universitetet ere nu tilendebragte. Det Privatissimum, jeg skulde holde for den unge Baron Løvenskjold, er saa godt som ophørt, da han reiser eller er reist paa Landet. For at bringe Forelæsningerne paa det chir. Akad. til Ende behøver jeg nok 8 á 10 Gange endnu.

Med Høiagtelse og Venskab
H. C. Ørsted.