Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Christian Ørsted FRA: Johan Georg Ludvig Manthey (1803-02-16)

Til H. C. Ørsted.
Kjøbenhavn den 16de Februar 1803.

Formodentlig har De modtaget mit sidste Brev og deraf seet Umuligheden at faae Pengelaanet, saa at vi for det Første kan forbigaae dette odiosum. Derimod maa jeg gjøre Dem opmærksom paa, at man i disse Tider projekterer et technisk Institut her, lig det som Hermbstädt forestaaer i Berlin; den til Bramdeviinsbrænderiernes Forbedring nedsatte Kommission har, ved et Forslag at oprette en Skole for Brændeviinsbrændere, givet første Anledning dertil, og dens Præsident Løvenørn har spurgt mig, hvem der skulde ansættes derved som Lærer og Bestyrer; jeg nævnte Dem, fordi jeg er overbeviist om, at det bliver et antageligt Levebrød og et Anlæg, som kan udvides og gjøre Landet Ære og Gavn. Han svarede mig, at De vel neppe vilde være villig til at tilsidesætte de speculative Videnskaber og sysselsætte Dem med praktiske; herpaa kunde jeg svare ham, at De netop for nærværende Tid s. 111 anvendte Flid paa at samle praktiske Kundskaber. Endnu er den hele Ting ei alvorligen ventileret, maaskee bliver der slet Intet deraf; Løvenørn vil i. det mindste neppe komme til at faae nogen Indflydelse der; skulde jeg mærke, at der bliver gjort Alvor, skal jeg søge at tale Deres Sag, imidlertid ønskede jeg, at De vilde samle Efterretninger om Brændeviinsbrænderier, især om Redskaberne. Gjæringsmidlerne o. s. v., søge at faae nøie Kundskab om de nyere skotske, som man hidtil ikkun kjender meget lidet til, saavelsom om de nyere i Frankrig gjorte og belønnede Opfindelser, og at indsende en saadan Indberetning til Kommercekollegium, maaskce kunde De da (ifald De ellers ønsker en saadan Plads) i det mindste faae Levebrød eller endog bidrage til at indrette en høist gavnlig Læreanstalt, hvilket synes for mig at have saa megen Interesse, at jeg med største Fornøielse vilde modtage en saadan Plads, naar jeg ikke eiede Apothcket.

Om Bauqnelins og Charles's Forelæsninger dømmer De efter min Mening i det Hele rigtigt, undtagen noget for strengt om den Første; thi iblandt de Ting, som han rigtignok fremsætter uden Orden og Sammenhæng, ere ofte Erfaringer, hvis Værd forøges meget ved den Tillid, som man kan have til en saa ovet Chemiker.

De vil forbinde mig ved at skaffe mig en Tegning af Vauquelins Laboratorium, især naar De ei opoffrer for megen Tid derpaa, kjærere end alt Andet ville Efterretningerne om Porcellain-Fabrikationen være mig, som De villigen behager at levere.

For om muligt endnu at tilføie de omtalte Adresser, afbryder jeg her og lover mere næste Gang.

Deres hengivne
Lud. Manthey.