Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Christian Ørsted FRA: Johan Georg Ludvig Manthey (1803-07-16)

Til H. C. Ørsted.
Kjøbenhavn den 16de Juli 1803.

Endskjøndt jeg overmaade gjerne havde seet, at De var reist til England, kan jeg dog ei Andet end bifalde de i Deres sidste Brev derimod fremsatte Grunde og tillige tilstaae Dem, at jeg endog, inden jeg modtog Deres Brev, havde forandret min Mening, fordi den nye udbrudte Krig, vor slette Vexelcours m. m. gjør denne Reise vanskeligere og kostbarere. Formodentlig er De ei uvidende om vor Vexelcours's Ufordeelagtighed og om den Indflydelse, som denne og har paa Deres Indkomster.

Jøvrigt har jeg underrettet Dem om Deres Kasses Tilstand, fordi jeg ei turde lade Dem blive i Uvidenhed derom, og ei længere kunde skjule dens farlige Asthenie, dog haaber jeg, at Patientens critiske Tilstand ei forvolder Dem nogen Urolighed, fordi De veed, at jeg er særdeles villig og istand til ved passende roborantia at komme den til Hjælp, især naar det sidste halve Aars Stipendium kommer til. At dette vil kunne erholdes paa den Maade, som De troer, endog naar De kommer hjem forinden, er ogsaa min Mening, som og at det vil være tilstrækkeligt til Hjemreisen.

Med megen Fornøielse har jeg seet Deres hidsendte Portrait og fundet, at det ligner Dem overmaade; det er en Ting, som har saa megen Værd for mig, at jeg kunde røve det fra s. 146 Den, som jeg kunde troe om, der satte mindre Priis derpaa end

10

Deres hengivneste Ven
Ludv. Manthey.