Danmarks Breve

BREV TIL: Adam Gottlieb Oehlenschläger FRA: Hans Christian Ørsted (1805-12-28)

Til Oehlenschläger.
Kjøbenhavn den 28de December 1805.

Lutter literaria kan jeg bog ikke skrive Dig i Dag, skjøndt jeg sidste Gang lovede det. Og sandt at sige takker jeg Gus derfor ; thi vi ere saa fattige i denne Henseende, at der kun er lidet at sige. Dog skal Du denne Gang ikkun vorde besværet med een oekonomisk Efterretning, nemlig den, at Du kan faae 250 Rd. anviste i Leipzig, naar Du vil.

Nu en anden Historie. Bogbinder Møller har taget sig den Frihed, at udgive Dine Nytaarsvers under Dit Navn. Jeg har først faaet dette at vide i Dag og har desaarsag talt med ham og skjældt ham glubsk ud ; men hvad der ellers er ved at gjøre, har jeg ikke betænkt endnu. Han beraabte sig paa, at Du ikke havde sendt ham det tredie Ark; men herpaa har jeg svaret, at han skulde have hentet det hos mig, og at det kun var hans egen Forsømmelses Skyld, at han ikke havde faaet det.

Professor Treschow har siden Din Asreise udgivet to Bøger, en under Navn af Indledning til Philosophien, den anden betitlet philosophiske Forsøg. Vidste jeg en passende Leilighed, vilde jeg sende dem til Steffens, for Løiers Skyld. Jeg finder det nemlig løierligt nok at see, hvorledes han, efter bedste Evne, gaaer parallel vor Tidsalders største Tænkere, dog saaledes at han kryber i Støvet, medens de svæve i Ætheren, og desuagtet hvert Øieblik gjør Udfald paa dem, hvis Flugt han krybende søger at følge. Hans Foredrag er yderst kjedsommeligt, omtrent saaledes som det kunde sømme en Rektor i Christiania at exponere Begreberne for sine Skolarer.

Regimentschirurg Saxtorph har skrevet Antikritik, hvorpaa han nu maa have arbeidet over 6 Maaneder. Den er s. 189 derfor ogsaa desto længere, men ynkelig at Iæse, undtagen paa et Sted, hvor han klager over, at jeg har bedømt ham efter mine Grundsætninger og ikke efter hans egne.

Vi længes her stærkt efter Din Hakon Jarl eller Oluf Trygvesen. Over Duetten mellem Sagen og den Danske, i Dine Breve, have vi moret os overordentlig. Det er Skade, om man ei viser Manden selv den.

Lehmann er paa en Reise til Kiel, for at have Opsigt med et Magazin af danske Fabrikater, som skal være derunder Omslaget. Han har ligget over 14 Dage paa Paketbemden i Sigte af Kjøbenhavn. Han bliver borte i adskillige Maaneder.

Vor største Mærkværdighed er, at nu, da Arveprindsen er død, og Ligvognen ikke kan komme ud ad Vesterport, graves denne dybere, for siden igjen at udfyldes, saasnart Ligfærden er forbi. Denne Operation koster 3000 Rd. Saaledes at forandre Porten efter Vognen er uden Tvivl en fri Efterligning af en eller anden af Schildbürgernes vise Foranstaltninger.

Mine Forelæsninger over Chemien besøges meget stærkt i Aar, saa at ikke engang Alle kunne faae Plads. Disse Forelæsninger besøges ogsaa af fem, sex Damer. Du forestiller Dig let, at jeg for deres Skyld, ikke gjør nogen Forandring i mit Foredrag. Trykningen af min Lærebog begynder strax efter Nytaar.

Din Søster har været i Arbeide med at skrive et Brev til Dig i Dag; men det er ikke blevet færdigt, fordi hun har faaet Besøg. Hun, saavelsom Albertine og Anders hilse Dig paa det Kjærligste. Gjerlew har nu været nogen Tid her og har fortalt os meget om Dig og Steffens. Han beskriver nu sin Reise i Italien.

s. 190 Strax efter Nytaar skal jeg fortælle Dig, om vor poetiske Literatur i Anledning af Aarskiftet har faaet nogen vigtig Tilvæxt.

Tag nu denne Gang til Takke med de Nyheder, jeg har kunnet sammenbringe; thi Posten vil gaae, og sandt at sige har jeg heller ingen flere.

Din inderlig hengivne
H. C. Ørsted.