Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Hans Christian Ørsted (1806-08-05)

Kjøbenhavnden 5te August 1806.

Saa overvældet jeg end i Dag er med Kommissionsbreve, saa maa jeg dog lade Dig den Nyhed vide, at min Fader har kjøbt Roeskilde Apothek for 14,000 Rd. En anden Nyhed er, at jeg nu forestilles til at vorde Professor, da Becker er gaaet af.

Jøvrigt kan jeg ikke Andet end bevidne Dig min inderligste s. 200 Glæde over det saa særdeles venskabelige Forhold, hvori Du har staaet til Göthe. Jeg seer, at Alt, hvad Du ønskede at finde hos denne store Mand, er opnaaet. Din Omgang med Fichte har skaffet mig paa en vis Maade en dobbelt Nydelse; thi jeg fik just Efterretningen derom, da jeg læste de herlige nye Skrifter, hvormed han har beriget vort Aarhundrebes Literatur. Jeg har læst en Deel deraf for Din Søster, som ret godt kan følge hans Gang. Dersom det var muligt at helrede hende for en vis Hypochondri, som Dn veed, at hun nu og da falder til, og som vel tildeels grunder sig i hendes Sygelighed, men dog langt mere i en ikke ganske tilfredsstillet Trang til noget Høiere, saa vilde Fichtes rene Aand udrette det. Ved et Sted, som talte ont denne Trang til det Høiere og om den Følelse, et ædlere Væsen maatte have, naar den blev utilfredsstillet, brast hun uvilkaarlig i Taarer; thi det var hendes eget Væsen, som var afbildet. Et Fruentimmer med hendes Sjæl er virkeligen langt mindre lykkelig end vi, som ikke nær saa meget, ved udvortes Forhold, hindres fra at omfatte Alt, hvortil vor Sjæl stræber.

Din Fader og Søster og Svoger og min Søster hilse Dig. Vær paa det Hjerteligste omfavnet af Din
H. C. Ørsted.