Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Christian Ørsted FRA: ukendt (1807-03-01)

Den 1ste Marts 1807.

Kjære Broder H. C. Ørsted!

Derimod seer jeg gjerne, at Du og Christiane og Sophie og Karen Margaretha sende mig mine vigtigste Breve tilbage (paa en kort Tid), at jeg kan deraf uddrage alle Slags forglemte Ting i min Reise. Det er freilig grusomt, selv at forlange sine Breve tilbage; men om en Maaned skal I have dem igjen.

Paa en Nytaarsgave til næste Aar, hvori de Goethiske Digte og Velents Saga komme, maae vi ogsaa tænke i Tide.

Dersom Schubothe med det Første skulde gjøre et nyt Oplag af mine Skrifter, saa maa jeg gjennemsee dem først, og saa maae de trykkes med samme Typer, som Seidelin nu vil trykke de nordiske Digte.

Christiane har givet mig en god lille Stikpille, fordi jeg ikke har skrevet; hils hende og siig, at mit Forsvar vil komme vældigt, og at hun vil fortryde sin Bebreidelse.

Hvad Du skriver mig om Baggesen glæder mig. Det er en Has! Du burde ogsaa sende mig mit trykte Svar.

Jeg skriver atter paa noget Stort for nærværende Tid — naar det kommer, saa kommer det.

Hvad siger Professor Sander til det Baggesenske Svar. Jeg tænker de godt Folk ærgre sig over, at jeg bliver saa billig; thi det var dog det eneste Sted, hvor de før kunde komme mig tillivs. De levede da ogsaa ganske alene af at spille Billighedens Rolle.

Jeg gaaer her flittig i Comedien og fornøier mig især over Talma i Théatre français, over Vaudevilletheatret og over den store Opera. Imod de franske Skuespillere kan vore, s. 208 nogle Faa undtagne, gaae hen og hænge sig. naar dem lyster, især Damerne, hvilke ere at ansee som plumpe Køer, imod Pariserinderne.

Jeg fornøier mig ret over det franske Væsen og finder ogsaa megen Behag i de Forsøg, de gjøre i deres Kunster, som Malere f. Ex.

Forresten nyder jeg Billedgalleriet og Billedstøttesalene i deres hele Fylde. Hos Minister Dreyer har jeg været; det er en artig Mand; Legationssecretær Guilleaumau er et meget elskværdigt og forekommende Menneske; hos Classen har jeg ogsaa været. For Resten leve vi uden Omgang med Andre end med en tydsk Dr. Klinger. Fr. Schlegel var her for kort Tid siden, men gjorde just intet behageligt Indtryk paa mig; han læste nogle Digte for mig ret vakkert. Han sidder for Resten endnu i Katholicismus til op over Ørene. Jeg fik igaar en Invitation at besøge Fru Stael-Holstein, en Dags Reise fra Paris, hvor begge Brødrene F. og A. W. Schlegel ere, hvilken jeg med det Første tænker at gjøre Brug af. For Resten arbeider jeg gjerne fra om Morgenen Kl. 8½ til 4½, hvorpaa jeg gaaer hen at spise et godt Maaltid Mad, spadserer lidt i Palais royal og gaaer tit i Comedien, ogsaa i Tuilleriehaven naar Veiret er godt. Jeg har et herligt Sujet til en Tragedie; Planen er færdig i Hovedet, og jeg tænker snart at begynde derpaa. Nu veed Du Alt. Send mig Penge, saa snart som muligt, og en vidtløftig Beskrivelse om Baggesen.

Din O.