Danmarks Breve

BREV TIL: Inger Birgitte Ørsted FRA: Hans Christian Ørsted (1818-10-13)

Til Samme.
Rønne den 13de Oktober 1818.

Endnu engang maa jeg skrive Dig til, før jeg se Dig. Jeg havde haabet i Dag at kunne forlade Bornholm men Forretningerne kræve endnu et Par Dage; vi maae d lade den i Dag afgaaende Skipper seile og vente til p Fredag eller Løverdag (i Dag er det Tirsdag). Derso Vinden, som i Dag ei er den bedste, falder heldigere, er d ei umuligt, at jeg kommer meget snart efter dette Brev. D Skipper, med hvem vi afgaae, er den samme, som vi ko med, en meget duelig Mand, der har et godt Skib. Næ værende Brev er det fjerde, jeg sender Dig, uden at have faa mere end eet Brev fra Dig. Jeg brænder af Begjærligh efter at komme hjem, for at see alle mine Kjære igjen. Hv s. 333 Reisen angaaer, har den havt det heldigste Udfald. Af Jernsteen er her nok, og den er saa let at fremarbeide, at man vilde være i Stand til at udsmelte den med engelske Steenkul og endda have Fordeel. Om Kullene have vi alle de Efterretninger, som det nogenlunde er muligt at give, og de ere ikke uvigtige. Ved at undersøge Landet have vi lært dets Beskaffenhed nærmere at kjende, end vi for ved nogen Beskrivelse have været istand til. Vi have fundet adskillige metalførende Gange, hvis Rigdom det vel ikke er muligt uden et foretaget Arbeide med Sikkerhed at bestemme, men hvoraf dog nogle give de skjønneste Forhaabninger. Vi have fundet en Blymine og en Kobbererts, hvis Udstrækning ikke kan undersøges uden et vidtløftigt Arbeide, men som kun behøver at være ret udstrakt, for at være vigtigt; thi Ertsen er rig. Vi have fundet mange Ertsgange, hvori der forekommer et Svovlmetal, der efter vore chemiske Undersøgelser enten er Antimon eller et nyt Metal. Er det Antimon, vil det være saa meget vigtigere, som dette Metal sædvanligt forekommer i det ædleste Metals Selskab. At Landet er temmeligt rigt paa ertsførende Gange, er ved vor Undersøgelse da beviist. At Landet kunde have Alunog Vitriol-Fabriker var allerede bekjendt; men vi haabe at sætte Sagen i et nyt Lys. Endskjøndt disse Sager ikke kunne have nogen sær Interesse for Dig, skriver jeg Dig det dog, da jeg veed, at Du vil glæde Dig over det Held, et Arbeide har, hvori jeg med Iver er Deeltager. Min Broder vil ogsaa glæde sig ved at læse dette; hils ham paa det Hjerteligste. Spørger Du, hvorledes vi tre Reisende i saa kort Tid have kunnet udrette saa meget, saa svarer jeg, at vi ingen Umage og Besværlighed have skyet. Paa nogle faa Dage nær, have vi hver Morgen foretaget mineralogiske Vandringer eller Reiser og ikke spiist til Middag, for et at spilde Tid. Vi have ikkun modtaget ialt s. 334 to Invitationer, og det begge saadanne, at de ei hindrede vort Arbeide. Denne Fremgangsmaade har just havt til Følge, at man overalt er kommen os imøde med Venskab og Agtelse, og hvad der var os det Vigtigste, stræbt at give os alle mulige Oplysninger.

Paa vore Reiser have vi faaet en Mængde Naturskjønheder som Tilgift; dog derom vil jeg hellere fortætte Dig mundtligt end skrive. Desuden maa jeg ile for Skipperens Afrejses Skyld.

Hils alle vore tjære Smaa.

Tusinde Hilsener fra Din længselsfuldt Mand

H. C. Ørsted.