Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Christian Ørsted FRA: Christian Frederik (1820-10-31)

Til Samme.
Neapel den 31te October 1820.

Hr. Professor og Ridder Ørsted! Deres tvende Anmeldelser i det latinske og franske Sprog angaaende Electricitetens Indvirkning paa Magnetnaalen har jeg havt den Fornøielse at modtage, og jeg kan ikke noksom takke Dem for den Opmærksomhed, De herved har viist mig, forudsættende at enhver Fremgang i Videnskaben nødvendigviis maa interessere mig. I det Fag, De med saa megen Hæder dyrker, er en viid Mark for Opdagelser, og det er glædeligt for mig som Dansk, naar en Landsmand har Fortjenesten af samme. Jeg har taget mig den Frihed at meddele Academiet i Neapel Gjenpart af Deres Meddelelser, som ere optagne af samme med megen Interesse og fortjent Hæder.

Det skal meget fornøie mig. naar De fremdeles vil underrette mig out de videre Opdagelser, De maatte gjøre i de physiske Videnskaber, for hvilke De stedse vil finde usvækket Interesse hos Deres

forbundne og velvillige
Christian Frederik.