Danmarks Breve

BREV TIL: Inger Birgitte Ørsted FRA: Hans Christian Ørsted (1822-11-10)

Til H. C. Ørsteds Hustru.
Slesvig *) den 10de November 1822, Søndag.

Kjæreste Gitte!

Jeg er bleven meget længere opholdt her, end jeg vilde, da Landgreven ikke i kortere Tid kunde fuldende de Meddelelser, han havde at giøre mig. Imorgen tidlig reiser jeg og haaber i Overmorgen Aften at være i Hamborg. Naar jeg ikke bestandigen tænkte paa, at Reisen maa have en Ende, blev jeg gjerne her endnu længere, saa tilfreds er jeg med min Modtagelse. Jeg kommer hver Dag Kl. 1 til Landgreven og bliver derpaa til Taffels; dog har jeg een Dag spiist hos Suadecani, som selv begjærte det af Landgreven. Een Aften har jeg været hos Landraad Ahlefeldt, som er gift med en Frøken Klöker, en meget vittig og interessant Kone. En anden Aften har jeg været hos Politimester Jessen, en af mine gamle Bordvenner. To Aftener har jeg tilbragt hos Spies. I Aftes havde jeg en experimental Thee hos mig. Jeg viste nemlig ved Theevandstiden og med behørig Thee, de galvano-magnetiske Forsøg, som Nogle endnu onskede at see. At jeg har seel Døvstummeinstitutet her, troer jeg at have meldt i mit sidste Brev. Jeg saae blandt Andet der et velindrettet Bogtrykkeri, hvor man trykker Bibelen med Stereotyp eller staaende Bogstaver, der ere sammenstøbte til Plader, saa at man kan levere dem for meget lav Priis. Du faaer med det Første et Exemplar sendt, som jeg kjøbte der. De Vanvittiges Hospital s. 358 har jeg nu ogsaa seet. Deri hersker den største Orden og Rolighed; men derved taber den Besøgende, til Bedste for Patienterne, den Interesse, som de Forvirredes frie Yttringer ellers give. Jeg for min Deel forlanger iøvrigt ikke denne Interesse; thi allerede saaledes som jeg saae Tingen, gjorde den et dybt Indtryk paa mig. Derimod har jeg med sand Fornøielse seet Domkirken her. Den er en ret smuk, gamntel gothisk Bygning; men det fornemste deri er en Altertavle, skaaren i Træ, af Hans Brügmann. Den forestiller hele Lidelseshistorien og nogle andre bibelske Begivenheder. Den er 25 Alen høi og 12 Alen bred. Træet har 2 Alen i Tykkelse. I 22 Feldter indeholder den 398 Hovedfigurer, beundringsværdigt vel dannede, med fortræffeligt udtænkte Ansigtsudtryk og Stillinger. Thorvaldsen gav dette Værk det mest udmærkede Bifald. Værket blev udført i 7 Aar og endt 1521. Man fortæller, at Lybekkerne bestilte et lignende Værk af ham; men at Slesvigerne af Nid berøvede ham Synet.

Den 11te. Jeg har taget Brevet med mig fra Slesvig og skriver nu om Aftenen i Iehoe en lille Fortsættelse. Jeg tog igaar Afsked med Landgreven, som gav mig Breve med til Paris. Jeg tog behørigt Afsked overalt og var om Aftenen Selskab hos Suadecani. Jeg blev der til Kl. 12½ og var dog smukt ved Haanden Kl. 5 om Morgenen, saa at vi kom bort Kl. 6. I Rendsborg traf jeg Lehmann, som jeg bad hilse Dig, at jeg skal føre mig bedre op i Fremtiden end i Slesvig, hvor jeg blev 6 Dage istedetfor 2. Nu skriver jeg Dig dog denne Hilsen, da jeg haaber, at mit Brev skal komme før han; saa kan Du hilse ham fra mig, istedetsor at han skulde hilse Dig fra mig. Fra Slesvig til Iehoe er 9½ Miil, paa meget maadelige Veie, saa at vi ikke ere komne hertil før Kl. henimod 8. Jeg iler nu at tilskrive Dig disse Ord s. 359 og drikker min Thee af og til, imedens jeg skriver. Brevet maa nu strax paa Posthuset. Imorgen tidlig kjører jeg herfra og haaber imorgen Eftermiddag at være i Hamborg. Dit næste Brev til mig beder jeg Dig at sende til Berlin, og at sætte derpaa: Abzugeben bei der königlichen dänischen Legation.

Nu nok i Aften. Hils Børnene fra Deres trætte Fader. Hils Fader, at han fra Hamborg skal see Brev fra mig. Hils min Broder og hans Kone og alle vore øvrige Venner. Vær selv paa det Hjerteligste hilset af

Din
H. C. Ørsted.