Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Christian Ørsted FRA: Christian Frederik (1822-12-14)

Til H. C. Ørsted.
Kjøbenhavn den 24de December 1822.

Hr. Professor Ørsted! Jeg oversender Dem herved forskjellige Breve, ei for at skaffe Dem Adgang, thi dertil behøver De hos Videnskabsmænd ikkun Deres Navn, og mere end tilstrækkeligt vilde dertil Deres fordums Bekjendtskaber være; mit Ønskce er ikkun ved denne gode Leilighed at gjenkalde mig selv i vedkommende Videnskabsmænds Erindring, og hvilken Leilighed skulde være mig kjærere end Deres Ophold i Paris.

Jeg sender Dem saaledes et Brev til Baron Cuvier, i hvilket jeg gjentager min Begjæring om at indlede en Tusk med den danske zoologiske og ornithologiske Samling, under Professor Reinhardts Bestyrelse, og Museet du Jardin du Roi, og oversender tillige en Fortegnelse over de her manglende europæiske Fugle og over de Gjenstande, som strax kunne tilbydes til Bytning; men det forstaaer sig, at alle i Museet manglende nordiske Fugle med Tiden kunne skaffes. Reinhardt modtager foruden europæiske Fugle ogsaa Fugle fra andre Hemisphærer, men af brasilianske haves, som De veed, en god Samling. La Lire, den skjønne Fugl fra Java eller Sumatra, af hvilken s. 362 Museet har Doubletter, vilde være saare velkommen. De kan vist mundtligen udrette det Bedste ved denne Sag.

3

Brevet til Grev Bournon vil, naar de overleverer ham samme, skaffe ham den Fornøielse af Deres Bekjendtskab, og De vil have Leilighed at beundre et saa fuldstændigt og vel ordnet Cabinet, som le Cabinet particulier de Mineralogie du Roi er. I Professor Aragos Erindring ønsker jeg at gjenkaldes. Professoren i Oeconomie Politique, I. B. Say, vil De have megen Interesse ved at kjende, og jeg burde ikke forbigaae ham, naar jeg skriver til mine Venner i Paris. Til Directeuren ved Porcellain Manufacturen i Sevres har jeg ved Consul Knudsen skrevet, at De vist vilde finde megen Interesse ved at benytte hans Godhed, for nøiagtigen at see denne skjønne Fabrik. Endeligen vedlægger jeg et Brev til den bekjendte Fabrikant Terneanx, hvis Bekjendtskab vil være Dem kjærkomment, og som med megen Forekommenhed modtager alle Fremmede af Fortjeneste i sit Huus.

Brevet til Marquise d’Argence vil forskaffe hende den særdeles Glæde at gjøre Deres Bekjendtskab. Hun interesserer sig levende for Deres Opdagelser om Magnetens Egenskaber og Forbindelse med Electriciteten. Landgreven vil ogsaa have bedet Dem at underholde Dem med denne Dame, hos hvilken man maa skjelne den gode Villie til at oplyse sig fra en Smule Sværmerie.

I Jardin du Roi beder jeg Dem at hilse Gartneren Thouin og bede ham erindre, naar Aarstiden kominer, at sende mig Frøe eller Aflæggere af visse ved Deres Blomstring udmærkede Arter, saasom Gamelien, enkelte Ny-Hollandske Planter o. s. v. Inspecteurerne ved Cabinettet, Lucas, Fader og Søn, beder jeg hilse. Til Madame Viellemot-Hauy vedlægges ligeledes Brev, hvori yttres, hvad jeg maa beklage, at den særdeles høie Priis, s. 363 som hun vistnok med Rette sætter paa sin afdøde Onkels Mineraliesamling, g jør det umuligt for mig at tænke paa at acquirere eller byde paa samme. De underretter mig vel om, og naar den kommer paa Auction. Naar De gaaer over til England, ønskede jeg gjerne at sende Dem Brev til Sir Humphry Davy, De ville underrette mig om, naar De har berammet denne Reise.

Med de bedste Ønsker for Deres Reises og dens Formaals Fremme nævner jeg mig Hr. Professor Ørsted Deres forbundne og velvillige

Christian Frederik.