Danmarks Breve

BREV TIL: Inger Birgitte Ørsted FRA: Hans Christian Ørsted (1823-03-16)

Til Samme.
paris den 16de Marts 1823.

Bedste Gitte!

Jeg haaber, at dette Brev skal komme Dig tilhænde den 28de Marts, for at sige Dig, at jeg har tænkt paa denne Dag, og at jeg, naar Du læser dette, sikkert tænker paa den. Kan jeg ikke drikke Din Skaal i Kjøbenhavn, skal den drikkes i Paris; i Selskab med hvem, skal Du i sin Tid erfare; thi at bestemme saa lang Tid forud forekommer mig altfor usikkert. Jeg tænker hver Dag mere og mere paa Hjemmet og gav gjerne meget godt for at kunne flyve derhen, idetmindste for den Dag; men da Naturen nægtede os de hertil nødvendige Flyveredskaber, og Kunsten at seile i Luften endnu heller ikke er kommen ret vidt, saa maa jeg nøies med at flyve til Dig paa Aandens Vinger, der ere be eneste, vi have.

Du kan let tænke Dig, at Antallet af nye Bekjendtskaber nu ikke voxer saa stærkt som i Begyndelsen, dog kommer der endnu bestandigen nye til.

Torsdagen den 5te spiste jeg hos den store Fabrikeier Ternaux. Jeg gjorde der Bekjendtskab med Julien, Udgiveren af Revue encyclopédique, et meget læst populært videnskabeligt Tidsskrift, hvori man efter Evne stræber at levere det Almeenvigtigste, der forekommer hos de forskjellige Nationer. Det forstaaer sig, at man maa blive langt tilbage efter et saa stort Formaal; men man finder dog deri mere, end man skulde vente. Jeg har deri seet min Broders Eunomia anmeldt med fortjent Berømmelse, og mange andre danske Arbejder ganske rimeligt anmeldte. Da jeg nogle Dage efter besøgte Julien, havde han den persiske Gesandt hos sig, der gav ham meget udførlige Efterretninger om Persien for hans Journal. Hos Ternaux s. 385 saae jeg endnu mange andre mærkværdige Personer, blandt andre General Dessolles, med hvem jeg talte nogle Øieblikke. Han var ikke ved Middagsselskabet, men kom siden. Aftenselskabet var umaadeligt talrigt, saa at de store Sale ganske vare fyldte med Mennesker. Man maatte trænge sig frem, som paa Børsen ved Middagstid. Da jeg ikkun kjendte Faa blandt de Tilstedeværende, hvoriblandt der var faa eller ingen Videnskabsmænd, saa opholdt jeg mig der kun kort. I de store Huse er en saadan Trængsel paa deres Selskabsaftener meget almindelig.

For ikke at opholde Dig med en heel Dagbog vil jeg blot nævne Dig, at jeg siden har spiist til Middag hos Say, til hvem Prinds Christian havde givet mig Brev, hos Thénard, Chevreul, Brequet, berømt Uhrmager, Lefévre Gineau, Physiker, og i Dag hos Hachette, mathematisk Physiker.

Hver saadan Sammenkomst yder mig megen Interesse, deels ved at føre mig sammen med Lærde, jeg ikke før kjendte, deels ved at skaffe mig Samtaler med dem, jeg ellers sjeldnere fik at see. Blandt mine nye eller saa godt som nye Bekjendtskaber er Chemikeren Clement, som jeg dog allerede eengang havde seet hos Say. Han har besøgt mig og seet nogle af mine Forsøg. Han har ogsaa indladt sig i en temmelig lang Samtale med mig over min Varmetheori. Han er ingen slet Theoretiker, men udmærker sig dog især som Praktiker. Med Mathematikeren Poisson har jeg fornyet gammelt Bekjendtskab og været hos ham en Aften. Han er en Ultra, men en god Mathematiker. Hos Lefèvre Gineau traf jeg Mathematikeren Girard, som forestaaer Stadens Vandvæsen her; han har lovet mig al ønskelig Oplysning. Chemikeren Laugier, som forresten er ubetydelig, traf jeg ogsaa der. Jeg sad den Middag hos Vauquelin, som bestyrer Probeervæsenet her; han har lovet mig den didhenhørende Oplysning, der er mig vigtig for den Kommission, s. 386 hvori jeg er. Bobinet, en ung Professor her, henhører ogsaa tit mine nye Bekjendtskaber. Han er ikke udmærket ved selvstændige Arbeider; men han har god Læsning og viser mig megen Hengivenhed. Den unge Lærde Oehlshausen fra Holsteen har jeg ogsaa truffet her. Han behager mig meget; dog er Bekjendtskabet endnu ikkun nyt. Hos Hachette, hvorfra jeg nu nyligen er kommen hjem, har jeg fornyet gammelt Bekjendtskab med Vosc, en agtværdig Naturforsker, og gjort Bekjendtskab med Hussard, en Veterinair, med Moigno, en meget interessant og oplyst Mand, der blandt Andet havde meget tydelige Begreber om Kants Philosophi, og med Le Jeune, en ung Mathematiker fra Rhiinegnene. I Formiddag har jeg ogsaa gjort Bekjendtskab med Brochant, en af Frankrigs mest udmærkede Mineraloger, og med Beudant, en fortrinlig baade Mineralog og Physiker. Med Arago bliver jeg bestandigt nøiere bekjendt, og han viser mig meget Venskab. Fresnel, der har gjort saa herlige Opdagelser over Lyset, seer jeg jævnligen.

See dette er i Korthed de sidste 10 Dages Levnetsløb. Gjerne meddeelte jeg Dig noget af dets Indhold, især mangen interessant Samtale; men jeg vilde aldrig faae Ende paa mine Breve, dersom jeg vilde være saa udførlig, jeg maa gjemme Noget, til vi sees; saa kommer jeg lidt efter lidt frem med mine Erfaringer og Bemærkninger og kan meddele Dig dem med mere Liv, end naar de først skulle passere Pennen.

Lev nu vel, kjæreste Gitte, og modtag de hjerteligste Lykønskninger til det nye Leveaar og til mange paafølgende. —

Vær tusinde Gange omfavnet i Tankerne af

Din
H. C. Ørsted.