Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Christian Ørsted FRA: Joachim Frederik Schouw (1831-05-14)

Til Samme.
Den 14de Mai 1831.

Judsluttet min Plan til det projekterede Blad *) , bestemt for Consulenterne og ikke for Publikum, jeg ønsker derover at vide Deres Mening baade i det Hele og i det Enkelte. Uagtet Affattelsen af denne Plan, er jeg dog endnu ikke enig med mig selv, om jeg vil overtage Redactionen eller ikke, hvortil jeg først vil bestemme mig, naar jeg foruden Deres Mening om Planen, har raadført mig med et Par andre Venner og har talt med Deichmann angaaende Udførelsen. De maa ikke ansee det, som om jeg vilde gjøre mig kostbar; dette er vistnok langtfra; men jeg er stedse ængstelig for, at jeg ikke er Sagen voxen, og jeg har saamegen Stolthed, at jeg ikke vil begynde paa Noget, som jeg ikke er temmelig vis paa, jeg kan skille mig ved med s. 432 Ære. Det har gjort mig meget ondt paa Deres Liste at savne Deres Broders Navn; jeg maa tilstaae, jeg særdeles havde gjort Regning paa ham; jeg kan vel begribe, at hans Stilling kan lægge Hindringer i Veien for ham; men om han ikke kunde levere originale Bidrag, mon han dog ikke vilde give Raad; i al Fald uden at hans Navn blev nævnt. Nægtelsen af hans Raad maa jeg tilstaae, let kunde, under min Vaklen, beslutte mig til ikke at paatage mig Redactionen.

Paa et botanisk Priisspørgsmaal skal jeg tænke.

Deres
Schouw.