Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Christian Ørsted FRA: Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1831-01-26)

Til Samme.
London den 26de Januar 1831.

Velbaarne Hr. Etatsraad Ørsted!

Naar jeg har opsat at takke Dem herfra for Deres Anbefaling til Professor Babbage, der aabenbar var den bedste jeg kunde ønske mig, da skedte det kun for at kunne tilsøie, at hans Anbefaling gjaldt i Cambridge som rede Penge, hvad hertillands sædvanlig er den hæderligste Sammenligning. For imidlertid ikke at forurette de Cambridge men and Fellows, der har fortjent langt Andet af mig, maa jeg sige, at i det Mindste Deres og Prof. Babbages forbundne Navne virkede langt mere end Penge kunde paa Mænd som Prof. Whewell og Universitets-Bibliothekaren Mr. Lodge, som Begge saa levende erindrede sig min berømte Landsmands Besøg i Cambridge, at hans Navn alene vilde her vel gjort Alt, hvad det i nogen Forbindelse kunde. Ikke blot alle Bibliotheker stode mig da aabne, med alle de Lettelser, Statuterne paa nogen Maade tillod, men de 14 Dage jeg tilbragde i Cambridge, mest som en Indbygger af Trinity College, under den ligesaa høitagtede s. 433 som lysttænkende og elskværdige Prof. Whewells Vinger, vil bestandig være mig uforglemmelige, og have sat mig i personlig Forbindelse med saamange baade ældre og yngre Videnskabsmænd, at Udbyttet vilde været stort nok, om end min Forventning i Bibliothekerne var blevet langt mere skuffet, end jeg med Rette kan sige den blev. Glimrende var Udbyttet vistnok ikke, da den udbasunede, men aldrig undersøgte Codex med angelsachsiske Digte blev til en høist ubetydelig Sammenskrift af Allehaande, med nogle usammenhængende Stumper af en versisiceret Dialog mellem Salomon og Saturnns, der vel i sin Velmagt har havt sine glimrende Sider, men har for længe siden tabt Forgyldningen i Bog-Støvet. Prosaen svarede imidlertid bedre til Beskrivelsen, og uden at regne den Fordeel det ogsaa er, at komme ud af en Drøm, vandt jeg adskillige mærkelige Bidrag til det i høi engelsk Stil (som jeg maa lade gjælde) saakaldte Bibliotheca Anglosaxonica, hvis Udgivelse nu er definitiv besluttet. — Da Boghandleren til det 3die Oplag af min Prospectus gjerne vilde føie saa respectabel en Subskribent-Liste som mueligt, tager jeg mig den Frihed, Hr. Etatsraad, at bede Dem, at hvis Videnskabernes Selskab har Møder i Løbet af Sommeren, De da derved, efter gunstigt Løfte, vilde anbefale Foretagendet, i hvilket Tilfælde min Ven Justitsraad Molbech vist var saa god at melde mig Udfaldet.

Fra Professorerne Babbage og Whewell (Herschel boer langt nede i Buckingham Shire nu) har jeg den Forsikkring, om hvis Troværdighed jeg er et levende Vidne, at det ret er dem en stor Fornøielse, naar de kan gjøre Mr. Ørsted noget til Villie, og følgelig fra mig selv den Taksigelse Erfaringen saa behagelig affordrer mig, med Høiagtelse

ærbødigst
N. F. S. Grundtvig.