Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Martin Orla Lehmann FRA: Hans Christian Ørsted (1832-09-03)

Til Orla Lehmann.
Den 3die September 1832.

Jeg kan ikke Andet end endnu svare et Par Ord paa Deres forbindtlige Brev fra i Dag. Vel seer jeg, at jeg har feilet i at tiltroe Dem den Hensigt at frembringe en betydelig Virkning med Aftrykket af de omtalte Sager; men ikke desto mindre maa jeg vedblive mit Raad. Jeg beder Dem jo ikke troe, at jeg forlanger, at dette skal have en afgjørende Indflydelse paa Deres Beslutning, saaledes som De synes at ville give det; men jeg skylder Dem at give Dem mit Raad efter Overbcviisning. Recensionerne, troer jeg, have frembragt deres Nytte, og et nyt Aftryk vil maaskee snarere vække til et Slags Modsigelse end til Bifald; men fremfor Alt troer jeg, det vil lidet paaagtes. De bedste Læsere have alt læst dem. Afhandlingen over Trykkefriheden vil, efter min Mening, trods alt det Liv og den Begeistring, man føler deri, snarere skade end gavne. Den elendige Misbrug, som just i de sidste Par Maaneder her er stegen til den yderste Frækhed og Dumhed, slaaer Vand paa al Begeistring. Et begeistret Ord om Trykkefriheden maa i et saadant Øieblik næsten gjøre en komisk Effekt, da vi næsten intet Godt, men meget Ondt see deraf. Det er nu Literaturens Venners første Pligt at virke mod dette literariske Svineri — og dette haaber jeg snart vil skee. See dette er min Overbeviisning. Har De en anden, skal dette ikke tilintetgjøre mit Venskab for Dem. Dersom De derimod antager mit Raad, saa foreslaaer jeg blot at sige Boghandleren, at De vil udsætte Trykningen; De har da altid friere Hænder og er mere vis paa Mandens Tavshed.

Deres hengivne
H. C. Ørsted.

S. T.
Hr. stud. jur. Lehmann.

II.

8