Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Christian Ørsted FRA: Peter Martin Orla Lehmann (1832-09-05)

Til H. C. Ørsted.
Kjøbenhavn den 5te September 1832.

Tilgiv, Hr. Etatsraad, at jeg endnu engang uleiliger Dem med et Brev, men jeg lover Dem, at det nn ogsaa skal være sidste Gang.

Professor Petersen har nemlig med en forekommende Godhed, som jeg ikke noksom kan paaskjønne, havt megen Uleilighed med at anordne Alt til et Foretagende, hvoraf nu intet bliver. Jeg troer altsaa at skylde ham fyldestgjørende Regnskab for de Grunde, der nu. da Alt er bragt i Orden, bevæge mig til at træde tilbage; og da disse Grunde nu reducere sig til den ene, skjøndt allerede fyldestgjørende, at De anseer det for rigtigst at undlade det paatænkte Skridt, saa vilde jeg udbede mig Deres Tilladelse, at meddele Prof. Petersen denne Grund, som ogsaa han vist fuldkommen vil respectere. Et mundtligt Ja, eller Nei, til mit Bud vil i saa Henseende indeholde tilstrækkelig Oplysning for

Deres ærbødige
O. Lehmann.