Danmarks Breve

BREV TIL: Ditlev Gothard Monrad FRA: Hans Christian Ørsted (1832-09-18)

Til D. G. Monrad.
Kjøbenhavn den 18de September 1832.

De har gjort mig en sand Fornøielse med at lade mig vide, at De nu befinder Dem bedre, og jeg takker Dem ret for Deres Brev. Jeg ønsker nu hjerteligt, at Deres Sundhed maa befæste sig. De kan ikke være forsigtig nok i denne Henseende. Deres Anlæg ere af den Natur, at De ikke behøver at anstrenge Dem paa det Yderste, for dog at bringe det vidt. Hvad jeg af Erfaring veed om Studiers Indflydelse paa s. 443 Helbreden, viser mig, at man lider mest paa Sundheden, naar man ret ivrigt vil være færdig med en Ting og derfor ingen Afvexling indbringer i sine Studeringer. Naar jeg føler mig trættet af Studium i eet Fag, skifter jeg derfor Gjenstand, om det end er den blotte Morskabslæsning eller et Fag, som for mig maa være det, og jeg vender ikke tilbage til de forrige Studier, førend jeg føler mig ganske forfrisket. Jeg har endnu aldrig fundet, at denne Art af Adspredelse havde været uden Frugt for min aandelige Udvikling. At andre Adspredelser heller ikke maae forsømmes, behøver jeg vel ikke at sige Dem. Overalt vilde De let kunne sige Dem selv Alt, hvad jeg har sagt; men jeg veed af Erfaring, at man dog har godt af at høre det af Andre, og derfor siger jeg det.

Deres hengivne
H. C. Ørsted.

S. T.
Hr. Cand. Phil. Monrad.