Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Christian Ørsted FRA: Frederik Paludan-Müller (1833-02-24)

Til H. C. Ørsted *) .
Den 24de Februar 1833.

Deres Høivelbaarenhed modtage min oprigtigste Tak for Deres Brev. Det har glædet mig mere, end jeg her kan sige.

8*

s. 444 saavel ved den Sandhed, der fremlyser af hver Bemærkning, som ved den Humanitet, der bestandig gjør sig gjældende deri, selv naar den irettesætter og veileder. Tillige har det smigret mig, at en udmærket Mand har værdiget at tage Notiz af mig, som et ungt Menneske, hvis Fortjeneste bestaaer blot i Præstanda — det vil sige: i det Uvisse, Mulige. Maatte blot Fremtiden vise, at De ikke har skjænket en Uværdig denne Deeltagelse! — Imidlertid har jeg besluttet — hvad mine poetiske Bestræbelser angaaer — i det mindste for en Tid, aldeles at vende mig fra mit eget Indre til det udvortes Liv; da meget af bet, som nu trykker og ængster, maaskee netop er af den Natur, at det kun kan hæves og opklares af Tiden, og da en klar og uhildet Anskuelse af det Objective maaskee renser og luttrer det Speil, hvori man bør betragte sig selv og sit Liv.

Deres Høivelbaarenhed modtage endnu engang min uskromtede Tak for Deres Deeltagelse, som jeg fra min Side kun kan gjengjælde med Alvor i Villien og Forhaabninger, som kun Tiden kan stadfæste.

Deres ærbødigst hengivne
Fr. Paludan-Müller.