Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Nicolai Clausen FRA: Hans Christian Ørsted (1834-01-29)

Til Samme.
Den 29de Januar 1834.

Jeg har først i Dag faaet Tid til at læse det, De har skrevet i Maanedsskrift for Literatur over Djævlelæren o. s. v. og føler mig, i det Øieblik jeg lægger det fra mig, dreven til at bevidne Dem min sande Fornøielse over denne saa lærerige, christelige og mandige Afhandling. Om jeg ogsaa har ivret noget for meget over etenkelt Sted, som nu ikke mere findes saaledes deri, og om jeg maaskee under Oplæsningen fremsatte nogle Betænkeligheder, saa veed De, at det just kom af det Ønske, at ikke visse Enkeltheder skulde skade et godt Arbeide og en god Sag. Omendskjøndt dette maa være Dem vel bekjendt, kan jeg dog i dette Øieblik ikke lade være at sige Dem det.

Deres
H. C. Ørsted.