Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Christian Ørsted FRA: Johan Ludvig Heiberg (1835-11-03)

Til Samme.
Kjøbenhavn den 3die November 1835.

HøistæredeHerr Etatsraad!

Det smukke Digt *) , som De vil gjøre den flyvende Post den Ære at være Overbringer af, modtages naturligviis med Taknemmelighed. Indholdet er allerede i sig selv interessant, men bliver det dobbelt ved den fine Allusion, som skinner igjennem i Behandlingen; derved er Digtet blevet et Leilighedsdigt — i den gode Betydning af Ordet. Hvor smigrende derfor Deres Opfordring er, at lade min Critik komme til Orde, saa forsikkrer jeg Dem oprigtigt, at jeg her ikke vilde finde Leilighed til at anbringe den, da Digtet forekommer mig at være, hvad et saadant Digt bør vare: simpelt, klart og hjerteligt. I et af de første Nummere skal jeg have den Fornøielse at indrykke det. Ifald De ønsker nogle Separat-Aftryk, ville De behage at lade mig vide, hvor mange.

Deres Hilsener til min Moder og til min Kone har jeg, af en maaskee overdreven Redacteur-Samvittighed, ikke bragt, og kan derfor ikke besvare Dem med Gjenhilsener, undtagen forsaavidt som vore venskabelige Følelser for Dem og Deres, ogsaa uden at være udtalte, kunne overbringes.

Deres ærbødigst hengivne
I. L Heiberg.