Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Hans Christian Ørsted (1836-06-11)

Til Ørsteds ældste Datter *) .
Den 11te Juni 1836.

Kjære Karen!

Jeg havde tænkt at skrive Dig etret langt Brev til i Dag; men Tiden er knap, saa at jeg dog maafatte mig temmelig kort. For nogenlunde at godtgjøre Dig og Marie Eders kjærlige og lange Breve, har jeg ladet gjøre en Afskrift af mit Digt over Luftballonen, saa vidt det er kommet, og jeg sendte det igaar med Ageposten i en Pakke til min Broder. Ville I læse det for en eller anden Veninde, saa læs det først nogle Gange selv. I en Deel af Digtet forekommer der mange Hentydninger til Videnskabernes Historie, især i Grækenland. Her vil jeg hensætte et Par Oplysninger. Thales, en af de syv græske Vise, vidste, at Rav faaer den Egenskab ved Gnidning at tiltrække lette Legemer; han troede derfor, at der var en virksom Aand i Ravet. Ravet, veed Du, hed Elektron, hvoraf man siden har dannet Ordet Elektricitet.Pythagoras levede omtrent ved den romerske Stats Stiftelsestid.og søgte en egen mathematisk Harmoni i Verdensklodernes Bevægelse. Aristotelesbehandlede Videnskaberne meget nær i samme Maneer, som nu Experimentatorerne; han anatomerede Dyr og gav os allerede de sande Grundtræk om Dyrenes indvortes Bygning.

Tiden vil ikke tillade mig at fortælle mere i Dag; men finde I Noget utydeligt i disse Ting, saa spørg mig.

Vi glæde os Alle inderligt til snart at see Eder igjen.

II

10

s. 474 Hils Fru Bruun, Schouw, Fru Schouw o. s. v.

Stedse Din
H. C. Ørsted.