Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik FRA: Hans Christian Ørsted (1836-09-20)

Til Prinds Christian.
Kjøbenhavn den 20de September 1836.

Naadigste Prinds!

Først nylig er jeg bleven istand til at meddele Deres Kongelige Høihed, at jeg har fundet Leilighed til at fremsende det Kongelige Videnskabernes Selskabs Skrifter til Lissabon, hvorom jeg i et Brev, som er gaaet gjennem det udenlandske Departement, har underrettet det Lissabonner Akademies Sekretair, ligesom jeg ogsaa har bevidnet ham de danske Lærdes Beredvillighed til at træde i Correspondence med de portugisiske.

Af videnskabelige Nyheder veed jeg ingen vigtigere, end s. 480 desenere Opdagelser over Varmestraalerne. Melloni, som havde nægtet Varmestraalernes Polarisation, har nu ikke blot taget sin Mening tilbage, men meddeelt særdeles skjønne og afgjørende Forsøg derover, saa at Varmestraalernes Polarisation nu kan ansees for lige saa afgjort som Lysstraalernes. Det er vgsaa lykket Melloni at beræøve Solstraalerne næsten al deres Varme. Dette skeer ved at lade Solstraalerne først gaae igjennem en klar Glaskasse med Vand og derpaa gjennem grønt Glas, som har sin Farve af Kobber. Man kan siden concentrere Solstraalerne med Brændglasset, uden engang at faae et Thermometer til at stige derved.

Min Broder har paalagt mig at takke Deres Kongelige Høihed underdanigst for den Naade, hvormed De nævner ham i det Brev, hvormed de beærede mig, og at bevidne, hvormeget han beklager, at hans Reise ikke kunde falde saaledes, at han fik Leilighed til at gjøre Deres Kongelige Høihed sin underdanigste Opvartning.

Underdanigst
H. C. Ørsted.