Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Christian Ørsted FRA: Conrad Nicolai Schwach (1839-04-14)

Til Samme.
Trondhjem den 14de April 1839.

Den Form, hvori De, høitærede Hr. Professor, har behandlet Luftseiladsen, har opmuntret mig til paa en lignende Maade, og efter en lidet bekjendt svensk Forfatters Forbillede, at behandle et af de Stoffer *) , der spille saa stor en Rolle saavel i det videnskabelige som i det daglige Liv. Jeg tillader mig at oversende, og— hvis denne ubetydelige Hylding ei maa forsmaaes — at tilegne Dem indsluttede lille Digt.

Forfatteren er en af Deres gamle Lærlinge. Ligesaa usandsynligt som det er, at De, blandt Mængden af disse, vil kunne erindre mig fra 1813, lige saavist er det, at jeg aldrig har kunnet eller vil kunne glemme den Lærer, der opklarede mine Forestillinger, udvidede og befæstede mine Kundskaber i Naturvidenskaben, og indgav mig for denne en Interesse, som s. 483 hans senere Virksomhed har næret, og som har skaffet mig mangen nydelsesrig Time, men at jeg med uudslettelig Erkjendtlighed og dybeste Høiagtelse er Deres

ærbødigste
Schwach, *)
Assessor i Trondhjems Stiftsoverret.