Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Lassen Martensen FRA: Hans Christian Ørsted (1840-01-09)

Til Martenseu.
Polyt. Læreanstalt den 9de Januar 1840.

Høistærede Ven!

Saasnart jeg i Dag modtog Deres Svar til Superintendent Nielsen, begyndte jeg at læse det med Begjærlighed; og neppe har jeg endt Læsningen, førend jeg føler en levende Trang til at takke Dem, ikke blot personligt for den venskabelige Tilsendelse, men ogsaa som Fædrelandsven. Nærmest er det vistnok som egentlig danskFædrelandsven, jeg takker Dem; men jeg tør dog ogsaa udvide denne Tak saaledes, at den skeer af Følelse for den hele danske Stat; thi jeg har stedse omfattet Slesvigerne og Holstenerne med en Landsmands Kjærlighed og glæder mig i Sandhed ved de velvillige Følelser, s. 490 Deres Skrift maa opvække i mange Hjerter paa hiinSide Kongeaaen, og selv paa hiin Side Eideren. Enhver maa gribes af det Religionens og Sandhedens Sprog, som De saa seierrigt fører. Deres Skrift staaer for mig som et Kunstværk, udsprunget af en klar Sandhedsfølelses og en viis Menneskekjærligheds dybe Rod. Skjøndt De med Rette ikke har villet afhandle Politik, har De dog, som Religionens og Sandhedens Talsmand, uvilkaarligt henpeget paa den sande Politik: Ærlighedens, Forsonlighedens, Christendommens. Jeg troer derfor, at det vil virke som et ypperligt Statsskrift, og det netop desto mere, fordi det ikke har villet være det; jeg mener derfor ogsaa, at det vilde have stor Nytte, at Deres Skrift udbredtes langt ud over de Grændser, hvorfor det nærmest er bestemt. Jeg vilde, at det skulde komme til alle Hoffer, som have Indflydelse paa vor Sag, og at man tillige skulde gjøre sig Umage for at udbrede det i Thdskland. Det synes mig, at man fra Regjeringens Side vilde gjøre vel i at lade trykke nogle tusinde Exemplarer, som man gjennem Boghandelen søgte at udbrede. For Udbredelsen i Hertugdømmerne maatte der særskilt sørges. Er der muligt allerede skeet Skridt i denne Henseende? Paa Engelsk burde det oversættes.

II

11

Modtag min Lykønskning til Virkningen af dette ædle Værk stedse Deres

H. C. Ørsted.

Høiærværdige Hr. Prof. Martensen.