Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Christian Ørsted FRA: Josephine Bidoulac (1844-11-04)

Til Samme.
Christiania den 4de November 1844.

Jeg har bedet Professor Hansteen om Tilladelse til at lægge et lille Brev inden i hans til Dem, da det var mig en hjertelig Trang at takke Dem, kjære Hr. Conferentsraad, baade for den venlige Godhed, der har bragt Dem til at erindre mig, og sende mig de to interessante smaaUdarbeidelser, som ogsaa for den Nydelse jeg har havt ved at læse dem. Det var mig saa kjært og betydningsfuldt, saavel i det Hele som i det Enkelte, at gjenkjende den store og rene Harmoni af det Gode, Sande og Skjønne, der charakteriserer Deres Livsanskuelse og Tænkning. Skjøndt hvad jeg læste var nyt og. s. 545 frisk, var det mig dog saa bekjendt. Jeg havde den glade Overbeviisning, at Deres inderste Væsen er mig aldeles klart, og at — ja, jeg vover at siger det — jeg er dem aandsbeslægtet. Hvor jeg glæder mig til at see Dem igjen, til atter at høre Dem tale, til den Følelse, hvormed jeg altid forlod Dem, at jeg havde vundet en ny Skat ved Dem. Hvor lang Tid der endnu vil gaae hen, før jeg kommer tilbage, veed jeg ikke selv. Jeg fører her et høist interessant og behageligt Liv, nyder de Bedstes Venskab og Omgang, har meget at bestille og føler virkelig, at jeg udretter noget; men jeg længes dog efter Danmark, efter mit Hjem, mine Venner, efter de Nydelser , jeg der var vant til, og som ikke trives her. For Øieblikket har jeg ingen Plan, men overlader til Tiden at bringe de afgjøreude Raad. Hos Deres Søster tilbragte jeg nylig en behagelig Aften. Det var hendes Fødselsdag, og vi talebe meget om Dem og Deres. Førend jeg slutter, maa jeg udføre en Commission, jeg har paataget mig, nemlig: at takke Dem saa hjerteligt fra Welhaven for den Nydelse, han har havt ved at læse Deres Bog. Der udkommer snart et Bind Digte af ham, som jeg troer, De vil finde meget interessant.

Naar de bringer mine kjærligste Hilsener til Deres Kone og hele Familien, saa siig dem Alle, at jeg glæder mig saa usigeligt til at see dem igjen. Tak for hver venlig Hilsen, jeg har faaet fra Dem.

Deres hengivne
Josephine Bidoulac.