Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carsten Hauch FRA: Hans Christian Ørsted (1845-11-08)

Til Samme.
Kjøbenhavn den 8de November 1845.

Bedste Ven!

Dersom De ikke kjendte mig, maatte De sikkert holde mig for ligegyldig, da jeg saa længe har ladet Dem vente paa Svar. Men først idag har det været mig muligt at faae nogen Efterretning om Professoratet i Kiel, en Efterretning, der dog endnu ikke er fyldestgjørende. Jgaar forekom den store Sag om et Normalreglement for Universitetet i Kiel i Statsraadet, som endte for silde, til at jeg kunde faae Efterretning derfra, førend jeg gik til Videnskabernes Selskab. Der bliver hist et Professorat, ved hvis Besættelse der tænkes paa Dem; men Normalreglementet skal først til Finantsdeputationens Betænkning, s. 552 tænkning, førend Sagen afgjøres. Den normerede ringeste Gage bliver kun 1200 Rbd. ; men der forbeholdes en Sum til personlige Tillæg. I alt det, jeg her kan sige Dem, ligger der jo endnu ingen Sikkerhed; men videre er endnu Intet beskemt.

Hvad Deres anden Plan angaaer, at komme i Reinhardts Sted, da kan jeg ikke give Dem noget saa sikkert Raad, som De kan give Dem selv; men jeg vil dog ikke tilbageholde den Tanke, jeg herom har gjort mig. Uagtet De sikkert ikke nogensinde har lagt Zoologien tilside, har De dog levet mest for noget langt mere Omfattende, og har ved Deres talrige og betydelige Digterværker viist dette. Jeg kan deels ikke ret forestille mig, at De kunde føle Dem tilfreds ved ganske at indskrænke Dem til een Retning, og det maatte De dog sikkert i mange Aar, for at fyldestgjøre Fordringerne til en Mand, hvis Lærerpost netop er Zoologien alene; deels har jeg nogen Tvivl, skjøndt jeg ganske henstiller den til Deres egen Bedømmelse, om De virkelig kunde sætte Dem snart nok ind i det, for den omhandlede Stilling, saa vigtige Detail. Var jeg ganske vis paa, at De fik Pladsen i Kiel med et forsvarligt personligt Tillæg, og hvilke andre Betingelser De kunde ønske, vilde jeg ubetinget stemme derfor.

Modtag min Tak for Deres smukke Program. Rummet og Tiden tillade ikke at tale omstændeligt derom idag; men jeg glæder mig til en mundtlig Samtale ved Leilighed.

Stedse. Deres
H. C. Ørsted.

S. T.
Herr Professor Hauch.