Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Christian Ørsted FRA: Joachim Frederik Schouw (1846-07-02)

Til H. C. Ørsted.
Den 2den Juli 1846.

Min forbindtligste Tak for Deres Meddelelser angaaende Klimatets Indflydelse paa Folkecharakteren. Jeg troer, at vore Meninger i Grunden staae meget nær. De indrømmer, at Hovedaarsagen til Folkecharakteren maa søges i Afstamningen; jeg nægter ingenlunde Indflydelsen af de physiske Forhold, og indrømmer udtrykkelig, at disse stundom, navnlig hvor de fremtræde som Extremer, kunne lægge væsentlige Hindringer i Veien for den aandelige Udvikling. Jeg optræder egentlig mod den overdrevne Indflydelse, man i Almindelighed tillægger Naturforholdene, og fremfor Alt mod den uvidenskabelige Methode, man anvender i Behandlingen af dette vigtige Spørgsmaal.

Da der dog vist ikke bliver Tid i det engelske Møde til at meddele Ikke-Mødendes Afhandlinger om end nok saa korte, saa troer jeg, det er bedst at opgive Ideen om, at medgive Dem en Oversættelse af min omtalte Afhandling, Derimod vilde det være mig kjært, om De i et Referat af de Danskes Arbeider vilde gjøre opmærksom paa mine Naturskildringer, sammes Tendents og Charakteer, hvorved da muligen ogsaa hiin Afhandling kunde omtales, samt paa mit Arbeide over Italien, hvorom jeg inden Afreisen skal give Dem en lille Notits. Hvis det ikke gjør Uleilighed i Deres Kuffert eller ved det engelske Toldvæsen, — saa vil jeg gjerne meddele Dem et Exemplar saavel af Naturskildringerne, som af den franske Oversættelse af Brudstykket om de italienske Naaletræer, samt om De vil, den første Deel af mit italienske Værk, der, skjøndt udkommet 1839, dog kun er lidet bekjendt. 3die Hefte af Collect. Met. (de guineiske Observationer) burde De maaskee ogsaa have med.

Stedse Deres
Schouw.

II

15