Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: ukendt (1847-03-01)

Til Hr. N. N.
Kjøbenhavn den 1ste Marts 1847.

Jeg har meddeelt Statssekretairen for Naadessager Deres Attester, ja jeg har i Fortrolighed ogsaa meddeelt Deres sidste Brev, som saa stærkt udtaler Deres store Trang. Selv kunde s. 581 jeg intet Videre tilføie, da jeg ikke kjender den uden af Deres egne Breve. Naar jeg i Dag skriver Dem til, saa er det deels for at sige Dem, at dette er skeet, deels og endnu mere, for at benytte Deres mig viste Tillid til at advare Dem om, ikke at hengive Dem til den Fortvivlelse, som Deres Brev røber. Dersom Kongen, ifølge de Regjeringsgrundsætninger en Fyrste maa danne sig, finder, at han ikke bør udstrække sin Hjælp til Forhold som Deres, maa De som Mand søge andre Udveie. Naar man fortvivler, er det næsten altid, fordi man ikke seer sig nok om efter den Hjælp, som staaer i vor egen Magt. Der gives altid christelige og anstændige Udveie, naar man kun ikke altfor meget skyer det, som krænker Egenkjærligheden; om at fornedre sig bør der naturligviis aldrig være Spørgsmaal. Gaa uforbeholdent Deres egen Skjæbne og Forhold igjennem med Dem selv, søg Raad hos en retskaffen og klog Mand i Deres nærmeste Kreds; men frem for Alt, føl Dem selv opfordret til at udfinde og udføre Noget. Gud hjælper os, naar vi alvorligt arbeide for at hjælpe os selv.

S. T.

Herr N. N.