Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Christian Ørsted FRA: Valdemar Adolph Thisted (1848-11-18)

Til Samme.
Aarhuus den 18de November 1848.

Jeg oversender herved Deres Høivelbaarenyed 1ste Deel af min Roman: Tabt og vunden, — som et ufuldkomment Tegn paa min dybe Ærbødighed, paa min inderlige Anerkjendelse af den hjertelige Velvillie, hvormed De har opmuntret og støttet min Stræben.

Ikke uden Ængstelighed overgiver jeg dette Værk i Deres Hænder. Jeg har nedlagt mit eget Liv, hele mit Væsen i denne Digtning; forkastes denne, forkastes ogsaa jeg selv.

Dog nærer jeg den sikre Fortrøstning, at De er tilbøielig til at bære over med Formen, naar blot ikke Aanden mangler.

Men er en dyb og levende Følelse af Livets Forherligelse i Reflexen af det evige Ideal — den rette Aand, tør jeg vel haabe, at mine Skildringer dog ville berede Dem nogen Glæde.

Dette er min Ærgjerrighed. Maatte De engang kunne skjænke mig den trøstelige Forsikring, at jeg ikke har stræbt for høit!

Med ærbødig Hengivenhed Deres
Valdemar Thisted,
Sand. — Adjunkt.