Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Ludvig Mynster FRA: Hans Christian Ørsted (1849-06-23)

Til F. L. Mynster.
Kjøbenhavn den 23de Juni 1849.

Modtag min Tak for Deres skjønne Oversættelse af første Sang af Ossians Fingal. Jeg har læst den adskillige Gange og hver Gang med Fornøielse. Det Ossian saa eiendommelige Digtersprog synes mig særdeles heldigt gjengivet i det Danske. Det valgte Versemaal vilde i Førstningen ikke ret behage mig; imidlertid er jeg ved den gjentagne Læsning og Overveielse kommen til den Tanke, at det vilde være vanskeligt nok at angive et mere passende. Det er desuden sandsynligt, at De ved fortsat Øvelse allerede nu har naaet en saadan Færdighed i Behandlingen af denne Versart, at De kan give den en større Ynde. Til at sinde alle de smaa Anstød, som endog træffes i gode Vers, er det meget tjenligt at lade sig dem oplæse af Nogen, der vel læser taaleligt rigtigt, men ikke med fortrinlig Færdighed. Her fremtræde da hine smaa Anstød, som næsten forsvinde i en god Oplæsning, stærkere, og Digteren erhverver sig snart en Takt for det, som giver Læsningen Lethed og derved s. 590 tillige Versene Velklang, hvilken destomere maa efterstræbes,, jo større Vanskeligheder Versemaalet i saa Henseende frembyder.

Jeg veed ikke, om De har gjort et eget Studium af Versebygningen. hvortil især Thortsens Metrik er meget anbefalingsværdig. Har De ikke læst den, raader jeg Dem at læse den. Selv har jeg tabt den ved Udlaan; men De vil let faae den til Laans fra nogen Ven i Kjøbenhavn; sandsynligviis har Biskoppen den.

Jeg er selv ikke stærk nok i Versekunsten, til at give Dem en grundig Bedømmelse over denne Side af Deres Oversættelse; men jeg tillader mig at meddele Dem nogle faa Bemærkninger derover. Jeg har understrøget det Tilsigtede.

S. 7 Vers 4: „Helte staae ei i min Nærhed" s.

S. V. 5: „ene eier"

Disse Sammenstød af Vokaler kunne sikkert let bortskaffes.

S. 20 V. 4 og 5: hviskende rimes med see.

Dette Slags Riim med svage Endelser maa fraraades, endskjøndt man finder Exempler derpaa hos gode Digtere.

S. 22 V. 7 nedenfra: „glemte ei at Gjæstfrihed"

S. 24 V. 12: „ogsaa ofte" ere vel stærke Sammenstød af Vokaler.

Naar jeg med saadan Aabenhjertighed henpeger paa, hvad der kunde forbedres i Deres Vers, haaber jeg, at De vil betragte dette som et Beviis paa min Interesse derfor. Deres Oversættelse synes mig i det Væsentlige at være fortræffelig ved sin poetiske Holdning og sit gode Sprog. Det er min Overbeviisning — og jeg deler den med Mange — at Deres Oversættelse af Ossian vil være en sand Berigelse af vor Literatur. Jeg lykønsker Dem til den Ære og Glæde, De vil høste deraf, og jeg tænker med paa. den Glæde Deres elskede Kone i s. 591 Forening med Dem vil have baade under Udarbeidelsen og siden ved det opnaaede Bifald.

Mine hjerteligste Hilsener

Deres hengivne
H. C. ørsted.

S. T.
Herr Forvalter Mynster.