Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Ludvig Mynster FRA: Hans Christian Ørsted (1849-07-15)

Til Samme.
Kjøbenhavn den 15de Juli 1849.

Fortalen til Deres Oversættelse har jeg nu med Fornøielse gjennemlæst. Jeg har i Anledning af samme nedskrevet nogle Smaabemærkninger, efterhaanden som jeg læste. De vedkomme ikkun Ubetydeligheder; men jeg lægger dem dog hos, paa det at De kan see, at jeg har læst med Opmærksomhed.

Jeg troer, at det meget vilde lette Læsningen af Ossian, dersom De tilføiede et Kort. Det forstaaer sig, at det ikkun bliver hypothetisk; men naar dette strax i Fortalen erklæres, kan det ikke give Anstød. Jeg tilstaaer, at jeg ikke har overlagt dette Forslag saa nøie, at jeg kunde give det med fuld Overbeviisning; men jeg henstiller dette til Deres Overveielse.

Ossians Læsere finde sig ofte forvirrede ved de mange Navne, der have en stor Lighed med hverandre. Mon dette ikke skulde for en Deel afhjælpes ved et Register over disse Navne, hvilket indrettedes saaledes, at der ved hvert Navn stod en Oplysning. For saa vidt man kunde opgive Navnenes Betydning, vilde man endnu mere lette Læsernes Hukommelse. Registret vilde ikke blive meget stort. Det kunde gjøres meget overskueligt, ved at lade Navnene trykke med betydeligt større Bogstaver end Oplysningerne.

s. 592 Jeg sender Dem herved Thortsens Metrik, som jeg har funden, siden jeg skrev Dem sidst til. Jeg tilføier 12te Bind af Skand. Selskabs Skrifter, hvori Finn Magnussen har meddeelt Forklaringer over nogle Steder i Ossian. Den lange Afhandling vrimler rigtignok af Hypotheser, tildeels meget løse, ja ofte phantastiske; men den vil dog maaskee give Dem Anledning til at føie nogle Linier hist og her til Deres Fortale.

Jeg vil, førend jeg slutter, meddele Dem en Yttring af Klopstock om Ossian, som De maaskee vilde kunne bruge til Motto. Jeg er ikke vis paa, at jeg nu husker den ganske ordret — det er over 50 Aar siden jeg læste den — men ønsker De det, kan jeg skaffe Dem en nøiagtig Afskrift. Her er den, som min Hukommelse giver den.

Die Vergessenheit umhüllt', o Ossian! auch Dich;
Aber man zog Dich hervor, und Du stehest nun da,
Gleichest Dich dem Griechen, trotzest ihm, und frägst ob er
Wie Du entflamme zum Gesang.

De modtage de venskabeligste Hilsener.

Deres hengivne
H. C. Ørsted.

S. T.
Herr Forvalter Mynster.