Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Christian Ørsted FRA: Holger Reedtz (1849-08-26)

Til H. C. Ørsted.
Berlin den 26de August 1849.

For en 14 Dage siden blev jeg af en Bekjendt adspurgt, om det forholdt sig saa, at det ikke var Deres Høivelbaarenhed, men mig, som tilfældigviis først var bleven opmærksom paa det electromagnetiske Hovedphænomen. Jeg svarede ham derpaa, at jeg haabede, at de, som kjendte mig, vilde holde mig for lige saa incapabel til at bestyrke en saa lumpen og taabelig Opdigtelse, som jeg bekjendte mig selv incapabel til at have gjort hiin glimrende Opdagelse. Tillige spurgte jeg ham. hvorledes han var kommet paa dette Indfald. Han fortalte mig da, at han for nogen Tid siden havde læst denne Efterretning i et offentligt Blad, han erindrede ikke hvilket. Den følgende Dag besøgte jeg, i en anden Anledning, Baron A. von Humboldt, som s. 596 ogsaa gjorde mig opmærksom paa denne Artikel, hvilken han troede at have læst i „Constitutionelle Zeitung", for et Par Uger siden. Da han sagde mig, at Angivelsen havde været bestemt og endog udførlig, bleve vi strax enige om, at jeg burde modsige den offentligt. For at kunne gjøre det, maatte jeg imidlertid skaffe mig det Nummer af Bladet, hvori Angivelsen fandtes; og, uagtet al fra min Side anvendt Umage, er det først lykkedes mig igaar. Jeg tillader mig nu herved at fremsende en Affkrift af hiin Artikel, og et Exemplar af „Constitutionelle Zeitung" Nr. 247, for i Dag, hvori min Berigtigelse findes optaget.

Skulde Deres Høivelbaarenhed, inden disse Linier komme Dem tilhænde, have erholdt Kundskab om hiin Artikel, tør jeg dog haabe, at De, af min iøvrigt ufrivillige Taushed i saa Henseende, ikke har fundet Anledning til at troe, at jeg paa nogensomhelst Maade colluderede med Artiklens Ophavsmand, eller ligegyldigt saae paa, at man smykkede mig med fremmede Fjær. Skulde Artiklen endog have fundet Plads i danske Blade (der ikke her komme mig tilhænde) tør jeg indstændigen anmode Dem om, at De, ikke for Deres Skyld (hvilket ogsaa vilde være overflødigt), men for min, ogsaa i disse Blade vil lade indrykke min Gjendrivelse.

Med udmærket Høiagtelse henlever jeg

Deres Høivelbaarenheds
ærbødigste
Reedtz.

Høivelbaarne

Herr Conferentsraad Professor Dr.

H. C. Ørsted, Storkors af Dannebrog, Dannebrogsmand p. p.