Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Reedtz FRA: Hans Christian Ørsted (1849-09-08)

Til Kammerherre Reedtz.
(Efter Koncept).
Den 8de September 1849.

Høivelbaarne Herr Kammerherre!

De modtage min forbindligste Tak for Deres Meddelelser. Det ligesaa ilde villende som ilde betænkte Angreb paa mig, hvorom De skriver, er først kommet til min Kundskab ved Deres ærede Skrivelse. Endnu have danske Blade ikke givet Anledning til at bekjendtgjøre Deres Erklæring her; men i Tilfælde skal jeg ikke forsømme at følge Deres Opfordring. At De aldrig vilde tilegne Dem enten Opdagelsen af Elektromagnetismen eller noget Andet, som ikke tilhørte Dem, derom kunde jeg aldrig være i Tvivl; men at De har afviist den lumske Tilegnelse under Bevidnelsen af saa velvillige og hædrende Følelser for mig, derfor skylder jeg Dem min Tak. Det er mig kjært ved denne Leilighed at erfare, at det Aar, da jeg opdagede Elektromagnetismen, var det, hvori jeg havde den Ære at tælle Dem blandt mine Tilhørere. Det er mig en Glæde at tænke tilbage paa den Tid, da jeg først lærte Dem at kjende, i en tidlig Ynglingsalder, og det Venskab, De stedse siden, hvor vi paa Livets Bane traf sammen, viste mig.

Med udmærket Høiagtelse er jeg

Deres Høivelbaarenhds
ærbødigste
H. C. Ørsted.