Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Christian Ørsted FRA: Niels Søren Peter Hasle (1849-09-17)

Til H. C. Ørsted.
Asnæs den 17de September 1849.

Min inderlig kjære Svigerfader!

Da jeg kjender din Velvillie mod mig, haaber jeg at turde s. 598 uleilige Dig med at give mig et godt Raad; jeg stoler ganske paa Din Indsigt og Erfaring i saa Henseende og troer, at Du kjender mine Svagheder saa vel, at Du i Bedømmelsen af Spørgsmaalet vil tage tilbørlig Hensyn dertil.

Jeg har nemlig i Dag modtaget en formelig Opfordring fra Nykjøbing om at stille mig som Valgcandidat, en Opfordring, for hvilken jeg meget ønskede mig fritagen; thi uden samme havde jeg aldrig betænkt at stille mig, nu derimod forekommer det mig urigtigt mod dem af mine Medborgere, der henvende sig til mig, ganske at undslaae mig. Jeg havde for en 4 Ugers Tid siden hørt, at en Opfordring vilde komme til mig, og havde derfor tænkt at raadspørge Dig mundtligt; men da den tøvede saa længe, antog jeg det for et løst Rygte og undsaae mig for at omtale mig som den, paa hvem Folk havde henvendt deres Opmærksomhed. Jeg vil jo naturligviis først stræbe at erfare, om det er rimeligt, at Bondestanden ogsaa vil vælge mig, da jeg nødig vilde slaaes af Marken af Hr. Eilertsen eller Andreasen. Jeg tillader mig nu at fremsætte for Dig mitte Betænkeligheder, først at jeg ikke er saaledes inde i Sagerne, der skulle forhandles, som jeg anseer for nødvendigt, hvad dog maaskee kunde indhentes endnu, dernæst at jeg frygter for derved at miste min Menigheds Kjærlighed og Tillid, som jeg nu glæder mig ved at besidde, idet jeg naturligviis ofte vilde stemme mod Bondevennerne, da blive nedreven i Almuevennen, som læses her saa meget, og saaledes hos Mange miste den Tillid, de nu have til mig; desuden skulde jeg jo aarlig være 2 Maaneder borte fra Hjem og Embede, hvilket stedse vilde indvirke forstyrrende paa mange Forhold. Da jeg er opfordret til snart at svare, vilde jeg bede Dig, min kjære Svigerfader, ikke tage det ilde op, at jeg anmoder s. 599 Dig om Svar imorgen og stoler paa Din sædvanlige Godhed, idet jeg bebyrder Dig dermed.

Din med sand Høiagtelse og inderlig Kjærlighed

forbundne Svigersøn
P. Hasle.